Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen

Syddjurs Kommunes bestemmelser og retningslinjer for planlægningen i de kystnære arealer følger de til enhver tid gældende bestemmelser i planloven vedr. kystnærhedszonen.

Kystnærhedszonen er i gældende planlov (februar 2016) afgrænset i et bilag til planloven og omfatter arealer, der er beliggende fra kysten til 3 km ind i landet. Syddjurs kommune har en kyststrækning, der er 145 km lang. Ud af Syddjurs Kommunes samlede areal på 696,70 km², ligger godt 243 km² (35 %) inden for den nugældende kystnærhedszone.

Formålet med kystnærhedszonen er at beskytte den særlige natur og de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til kysterne ved generelt at begrænse byggeriet i kystzonen.

Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse, men de funktioner, der er afhængige af kystnærhed, skal dog stadig kunne indpasses.

Det betyder, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder inden for zonen, at inddragelse af nye arealer til byzone sker under særlig iagttagelse af den visuelle påvirkning af kystlandskabet samt at udlæg af ferie og fritidsanlæg skal foretages på baggrund af kommunens samlede turistpolitiske overvejelser.

Ifølge planlovens § 11, stk. 7, skal der redegøres for den forventede fremtidige udvikling inden for kystnærhedszonen. Se link i internt link.

Strandbeskyttelseslinje

Strandbeskyttelseslinjen er en 300 m bred beskyttelseszone fra strandkanten og ind i landet. Denne er fastlagt igennem naturbeskyttelsesloven. Formålet med beskyttelseszonen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Det har ingen betydning om området er i byzone, landzone eller sommerhusområde.

Beskyttelseszonens omfang i Århus Amt blev fastlagt i 2002 af Strandbeskyttelseskommissionen og miljøministeren efter høring hos lodsejere, kommuner og amt. Beskyttelseszonen er noteret i matriklen på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen.

Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinien ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke udføres byggeri eller anlægsarbejde, som kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi.

Stk. 2. Der kan kun inddrages nye arealer til byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Stk. 3. Planlægningen skal sikre offentlighedens adgang til kysten.

Stk. 4. Der kan kun i særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Undtaget er trafikhavneanlæg og anden overordnet infrastrukturanlæg.


 

Redegørelse - Kystnærhedszonen

pdf Folder om forbud imod at udlægge nye sommerhusområder i Kystnærhedszone, Syddjurs Kommune (10.9 MB)

 

Erhvervsstyrelsen - Kystnærhedszonen

Kystdirektoratet - Strandbeskyttelseslinjen

Ansøgning Kalø bugt.pdf (33 MB)

Strukturplan Kalø bugt.pdf (4.8 MB)

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk