Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Kolonihaver

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Kolonihaver

I Syddjurs Kommune er der fire offentlige kolonihaveområder og tre private. Disse er alle rammelagt igennem kommuneplanen, men er ikke varige efter kolonihavelovens bestemmelser. Hvis der planlægges for nye kolonihaver vil disse blive varige efter kolonihavelovens bestemmelser. Byrådet vil arbejde for, at de offentligt ejede kolonihaveområder drives med størst mulig hensyn til miljøet.

Formålet med kolonihaver er som udgangspunkt, at tjene som supplement til etageboliger, og derfor er det især ved de større byer, at der er behov for kolonihaver. I Syddjurs Kommune findes der kolonihaver i de seks største byer, undtagen Ryomgård. Ryomgård er en udpræget parcelhusby, og der er ikke konstateret behov for kolonihaver på samme måde som i de andre byer, der har en andel af etagebyggeri og/eller tæt-lavt byggeri.

På kortet øverst på siden ses kolonihaverne. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1 Af hensyn til den efterfølgende kontering af fakturaen, skal bestillerens navn angives på fakturalinjen, og det skal beskrives, hvilket formål rejsen har.Stk. 1. Kolonihaveområder skal så vidt muligt ligge i, eller i nærheden af byzone med let adgang fra boligområderne.

Stk. 2 Kolonihaveområderne skal normalt rumme mindst 20 haver pr. ha, inkl. veje og fællesarealer Husenes størrelse må ikke overstige 30 m² og haveloddene må ikke overstige 400 m².

 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk