Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger

Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder

Kirkerne er byernes og landsbyens vigtigste kulturhistoriske monumenter og oftest markante kendingsmærker i landskabet. I kommunen er der udlagt 23 kirkeindsigtsområder omkring by- og landsbykirker. Udpegningen af kirkeindsigtsområder har til formål at sikre, at den status som landsbykirker og kirker i det åbne land har ikke sløres eller forringes af byggeri eller etablering af tekniske anlæg m.v.

Kirkebyggelinje og Provst Exner fredninger

Udover kirkeindsigtsbeskyttelsesområderne sikres kirkernes udsyn også igennem naturbeskyttelsesloven og "Provst Exner fredninger". Naturbeskyttelseslovens § 19 fastlægger en kirkebyggelinje i en afstand af 300 m fra kirker, som hindrer bebyggelse over 8,5 m, med mindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Provst Exner fredninger er fredninger af omgivelserne til bestemte kirker. Fredningen er en del af de fredede områder i kommuneplanens afsnit om fredninger og fortidsminder.

Områder udpeget som kirkeindsigtsbeskyttelsesområder og kirkebyggelinien ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Bevaringsværdige kulturmiljøer

Bevaringsværdige kulturmiljøer kan enten bestå af kulturhistoriske enkelt-elementer eller sammenhængende helheder. Et bevaringsværdigt kulturmiljø er som oftest egnstypisk og repræsentativt for det pågældende område samtidig med, at det har en kompleksitet og tidsdybde, dvs. at det har en stor fortælleværdi og viser en udvikling over en længere årrække.

Som grundlag for udpegningen af de enkelte kulturmiljøer er der udarbejdet en redegørelse, der også fastlægger de nærmere retningslinjer for administrationen i de pågældende områder. Se links i boksen til højre.

Som led i bevaringsstrategien for Syddjurs Kommune vil de udpegede Kulturmiljøer blive revideret. Der vil være et fokus på de maritime kulturmiljøer, ligesom kulturmiljøer og bevaringsværdige sammenhænge inden for nationalparkens område vil være i fokus. Formålet med udpegningen af kulturmiljøer er at sikre at udviklingen på dette sted, sker med størst mulig hensyntagen til de bevaringsværdige kvaliteter, der ligger til grund for udpegningen. I forbindelse med revisionen vil udpegningen følges op med en beskrivelse af de bærende bevaringsværdier og hvilke hensyn, der særligt ligger til grund for udpegningen som kulturmiljø.

Formålet med udpegningen af kulturmiljøer er endvidere en chance til at fortælle en særlig historie og øge bevidstheden om vores fælles kulturhistorie og den særlige fortælling, der er knyttet til det pågældende sted. Et kulturmiljø rumme ofte allerede en klar identitet og er allerede et sted med sjæl. En større viden vil i sig selv tilskynde til at vi tager bedre vare på vores fælles kulturarv.

Områder udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer og kulturmiljøer udpeget i forbindelse med nationalparken ses på kortet. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Fredede bygninger

Enkeltbygninger, som f.eks. kirker, kan være fredet. Der er i Syddjurs Kommune ca. 50 fredede bygninger. En fredet bygning må ikke ændres, ombygges eller fjernes uden særlig tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Det er staten, der administrerer de fredede bygninger, mens kommunerne har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

På Kulturarvsstyrelsens hjemmeside kan man finde alle registrerede fredede og bevaringsværdige bygninger.

På kortet øverst på siden ses bevaringsværdige og fredede bygninger. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede bygninger ikke vises.

Bevaringsværdige bygninger

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneatlas for daværende Ebeltoft Kommune blev alle bygninger opført før 1940 systematisk kortlagt og kvalitativt vurderet i forhold til bevaringsværdien. Vurderingen blev foretaget efter SAVE-metoden, som er en systematisk observationsmetode, hvor bygninger opført før år 1940 vurderes på baggrund af bygningens arkitektoniske kvaliteter, kulturhistoriske og kulturmiljømæssige værdier, tilstand samt originalitet. Bygningens samlede bevaringsværdi kategoriseres efter en skala fra 1 - 9, hvor 1 - 3 svarer til en høj bevaringsværdi, 4 - 6 svarer til en middel bevaringsværdi og 7 - 9 svarer til en lav bevaringsværdi.

Er en bygning udpeget som bevaringsværdig må den ikke nedrives uden kommunalbestyrelsen særlige tilladelse. Bygninger med en bevaringsværdi mellem 1-4 er udpeget som bevaringsværdig. I Kulturstyrelsens database FBB kan man finde alle de bygninger i Danmark, som er kortlagt gennem kommuneatlas og kulturmiljøatlas. Ikke alle kommuner fik udarbejdet et atlas. Således er hverken daværende Rosenholm, Rønde eller Midtdjurs Kommune på samme måde systematisk kortlagt. Som led i Syddjurs Kommunes bevaringsstrategi vil arbejdet med udpegningen af bevaringsværdige bygninger i resten af Syddjurs Kommune fortsætte i den kommende planperiode.

Der er dog i forbindelse med lokalplaner udpeget bevaringsværdige bygninger i de tre tidligere kommuner. F.eks. i midtbylokalplanerne for Rønde og Hornslet og i landsbylokalplanerne i tidligere Rønde Kommune.

Sikringen og bevaringen af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer kan kun ske med en lokalplan, der fastlægger rammerne for de fremtidige ændringer, herunder bevaring af bygningens hovedform, materialer og detaljering.

Syddjurs Kommune vil arbejde for at kommunens kulturarv, herunder kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, bevares og sikres, blandt andet gennem lokalplanlægning.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land tillægges særlig stor vægt. Byggeri, anlæg og andre indgreb skal placeres og udformes på en måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser.

Stk. 2. Inden for de udpegede kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.

Stk. 3. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer, skal ske med størst mulig hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.

Stk. 4. Bebyggelser, som er registreret efter SAVE-systemet med en bevaringsværdi mellem 1 - 4, må ikke nedrives uden Byrådets særlige tilladelse i hver enkelt tilfælde. Udvendige ændringer, ombygninger, tilbygninger eller renoveringer må ikke ske uden forudgående tilladelse fra Syddjurs Kommune, herunder udskiftning af vinduer, døre eller tag. Alle udvendige bygningsændringer skal ske i arkitektonisk, håndværks- og materialemæssig overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige byggestil og arkitektur.

Stk. 5. Bebyggelser, som er registreret efter SAVE-systemet med en bevaringsværdi på 5 - 6 skal ved ombygning, tilbygning og renovering søges løftet i SAVE-systemet.

 


 

Bevaringsværdige bygninger i Syddjurs Kommune.pdf (75.3 KB)

 

Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen - Fredede og bevaringsværdige bygninger

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk