Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Internationale naturbeskyttelsesområder

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder

EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder betegnes under ét som internationale naturbeskyttelsesområder. Områderne indgår i Natura 2000, som er navnet på et netværk af naturområder i hele Europa.

I Syddjurs Kommune er der udpeget 6 EF-habitatområder. Hvert område har en liste over naturtyper og arter, som udgør udpegningsgrundla­get. Kommunen og andre myndigheder skal ved administrationen af love og regler sikre, at der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af disse naturtyper og arter.

Habitatområderne er udpeget for at beskytte en lang række naturtyper og dyre- og plantearter, som regnes for truede i EU. Det drejer sig typisk om store, sammenhængende arealer med stor artsrigdom. Udpegningen er begrundet i EF-habitatdirektivet.

Beskyttelsesområderne ses af kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Konsekvensvurderinger

Aktiviteter eller planforslag, som kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes. Dette gælder for projekter både inden for og uden for de udpegede områder. Hvis det ikke kan afvises, at der kan være en skadelig effekt af projektet, enten alene eller i kombination med andre projekter, må kommunen ikke give tilladelse eller godkendelse.

Handleplaner

Naturstyrelsen udarbejder Natura 2000-planer for de internationale naturbeskyttelsesområder, herunder udarbejdet et indsatsprogram, som giver retningslinjer for kommunernes efterfølgende planlægning og gennemførelse af planerne.

Syddjurs Kommune udarbejder herefter, i henhold til miljømålsloven, Natura 2000-handleplaner, som skal sikre naturværdierne i de udpegede områder. Aktuelle planer kan ses af Naturstyrelsen og Kommunens hjemmeside. Gennemførelsen af planerne kan ske mod eventuel erstatning til de berørte lodsejere. I første omgang forudsættes planerne dog gennemført frivilligt, ligesom der er særskilte støtteordninger til plejen.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder, må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg o.l., eller udlægges nye områder til råstofindvinding.

Stk. 2. I øvrigt må der ikke planlægges for eller administreres således, at der åbnes mulighed for byggeri, anlæg eller aktiviteter i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, hvis denne påvirkning kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for de arter, områderne er udpeget for, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for samme.

Stk. 3. Der kan planlægges for forbedringer af naturforholdene i områderne.


 

pdf Naturkvalitetsplan 2013

pdf Bilag til Naturkvalitetsplan 2013, Prioriterede arter

 

Naturstyrelsen - Natura 2000

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk