Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Grønt danmarkskort

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Grønt danmarkskort

Det grønne Danmarkskort er udpeget for at skabe sammenhæng mellem Danmarks naturarealer. Der er ved udpegningen dels lagt vægt på eksisterende værdifuld natur og områder med høj biodiversitet (HNV-kortet), og dels lagt vægt på at skabe sammenhæng mellem - eller udvide - vigtige naturarealer. Yderligere er flere af områderne f.eks. lavbundsområderne medtaget, således at evt. klimaformål også kan rummes inden for udpegningen.

Syddjurs Kommune har ved udpegningen af Det Grønne Danmarkskort benyttet udpegningen af de økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindelser. Herved indgår alle kommunens Natura 2000 områder i udpegningen, store dele af Nationalpark Mols Bjerge, mange af kommunens biodiversitetsmæssigt værdifulde § 3 beskyttede områder, mange områder med høje HNV-scorer, mange ådale og lavbundsområder samt mange potentielle naturområder indgår ligeledes i udpegningen. Udpegningen af Det Grønne Danmarkskort foregår således udelukkende på arealer, der allerede eksisterer som naturudpegninger eller potentielle naturudpegninger.

Udpegningen af Grønt Danmarkskort er ikke et krav til lodsejerne om at lade nuværende eventuelle omdriftsarealer ekstensivere eller udgå af driften. Det er blot et ønske, at udpegningen kan inspirere ejerne til deres egen indsats for natur og styrke kommunens overordnede strategi om at udvikle og understøtte forbindelserne mellem naturarealerne.

Udpegningen er koordineret på tværs af kommunegrænser ved en høring i berørte kommuner.

Det grønne Danmarkskort ses af kortet øverst på siden.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Inden for Grønt Danmarkskort skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres.

Stk. 2. Grønt Danmarkskort skal normalt søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner berører Grønt Danmarkskort, skal anlæggene indrettes med tilpasninger (f.eks. faunapassager), så dyre- og plantelivets spredningsmuligheder opretholdes. Veds væsentlige eksisterende spærringer i Grønt Danmarkskort skal passage søges sikret, normalt gennem anlæg af faunapassage eller lignende.

Stk. 3. Grønt Danmarkskort kan evt. benyttes til at understøtte klimahensyn eller vandmiljøet.

Stk. 4. I Det Grønne Danmarkskort skal naturnetværket søges udviklet.


 
 

HNV-kort

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk