Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Geologiske interesseområder

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Geologiske interesseområder

Formålet med udpegning af geologiske interesseområder er at sikre hensyntagen til de geologiske interesser ved planlægning af større bygge- og anlægsarbejder, skovrejsning og råstofindvinding m.v. Derved fastholdes mulighederne for at opleve, forske og undervise i de geologiske processer.

Områder af særlig geologisk interesse er udlagt, hvor større sammenhængende områder har terrænformer, der afspejler landskabets tilblivelsesproces samt mindre lokaliteter, hvor de aflejringer, som landet er opbygget af, ses synlig i terrænet. Disse geologiske blotninger som typisk er kystklinter og lignende giver mange oplysninger om de tidligere geologiske processer, og har dels stor betydning for forskning i de geologiske fag dels for borgere med interesse i emnet.

Forståelsen af landskabets opbygning har samfundsmæssig betydning i forhold til grundvandsbeskyttelse og råstofindvinding, men de geologiske interesseområder har også stor almen interesse, fordi de ofte har landskabsformer og naturindhold med stor rekreativ værdi.

I kommunen er der udpeget 18 geologiske interesseområder, hvilket afspejler områdets helt unikke geologiske forhold. Områderne fremgår af kortet til højre og kommunen er geologisk set enestående, da den indeholder et fuldt sammenhængende landskab med en komplet glacial landskabsserie bestående af inderlavning, randmoræne og smeltevandsslette.

Områder af geologisk interesse ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Landskabsformer og blottede profiler m.v., som særligt tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, skal søges bevaret og beskyttet. Inden for de geologiske interesseområder skal hensynet til geologien tillægges særlig stor vægt.

Stk. 2. Byggeri og anlægsarbejder, beplantninger m.v., som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås i de geologiske interesseområder.

Stk. 3 Geologisk interessante kystprofiler og profiler, der afdækkes ved råstofgravning, bør søges friholdt.


 
 

Naturstyrelsen - Geologi i landskabet

Naturstyrelsen - Værdifulde geologiske områder i Region Midtjylland

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk