Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger

Fredninger

Omfanget af landskabsfredninger i Syddjurs Kommune er stort. Før by- og landzoneloven trådte i kraft i 1970, blev tilstandsfredninger ofte anvendt til at forhindre yderligere udstykninger af sommerhusgrunde, specielt i umiddelbar tilknytning til kystlinien. Fortidsminder var tidligere beskyttet af naturfredningsloven og nu igennem naturbeskyttelsesloven. Der findes store landskabsfredninger med betydelige natur- og kulturhistoriske kvaliteter ved Kalø, Stubbe Sø, Jernhatten og på Mols.

Fortidsminder

Fredede fortidsminder, som f.eks. gravhøje, har som udgangspunkt en 100 m bred beskyttelseszone, men der er flere undtagelser. Der findes desuden en stor mængde af ikke-fredede fortidsminder. Alle ses på Kulturstyrelsens hjemmeside. De er beskyttede af bestemmelserne i museumslovens § 29e.

Fortidsminderne er fredet, fordi vi ønsker at bevare de informationer om fortiden, som fortidsminderne gemmer på. Fremtidens arkæologer og andre videnskabsfolk vil være dygtigere og vil få mere viden ud af at undersøge fortidsminderne, endda med mindre og mindre ødelæggende metoder. Det er en af grundene til, at fortidsminderne skal bevares til eftertiden.

En anden grund til at bevare fortidsminderne er, at de indgår i landskabet og vores omgivelser som en erindring om tider før vores egen.

Beskyttede sten- og jorddiger

Beskyttede sten- og jorddiger er beskyttede mod tilstandsændringer. Jf. museumslovens § 29a.

Sten- og jorddiger er ældre tiders hegning og markering af skel og ejendom i landskabet. De er beskyttede, fordi de viser Danmarks administrative inddeling og landbrugets historie, om driften i marken, beskatnings- og ejerforhold. Digerne er også vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab.

De fredede områder, fredede fortidsminder samt sten- og jorddiger ses på kortet øverst på siden, men er ikke styret igennem kommuneplanen. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

 
 

Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsen - Fund og fortidsminder

Kulturstyrelsen - Vejledning til fund og fortidsminder

Naturstyrelsen - Fortidsmindebeskyt-telseslinien

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk