Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Beskyttede og sårbare arter

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Beskyttede og sårbare arter

EF-habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige arter nævnt på direktivets Bilag IV. Der er for eksempel forbud mod at beskadige eller ødelægge arternes yngle- eller rasteområder.

Myndighederne er ved planlægning eller godkendelse af aktiviteter forpligtet til at varetage hensynet til Bilag IV-dyrearterne. Der skal tages højde for de nævnte beskyttelseskrav ved kommunernes og andre myndigheders planlægning, administration og naturforvaltning. Der kan således ikke gives tilladelse til en ansøgt aktivitet, hvis den vil forringe vilkårene for en Bilag IV-art.

Der er kendskab til 7 Bilag IV-arter med forekomst i Syddjurs Kommune: Markfirben, odder, stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og mygblomst. Desuden er alle arter af flagermus opført på Bilag IV. Flere af disse findes også i Syddjurs Kommune.

Det er dog ikke alle arter, der har betydning i praksis. Flere af arterne er ikke følsomme overfor aktiviteter, der berøres af kommuneplanen, og andre er sikret med de generelle begrænsninger i naturbeskyttelseslovens § 3.

Syddjurs Kommune indsamler løbende oplysninger om truede arter for at skabe et bedre grundlag for en god administration og naturforvaltning.

beskyttede og sårbare arter ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

 

pdf Naturkvalitetsplan 2013 (8.1 MB)

pdf Bilag til Naturkvalitetsplan 2013, Prioriterede arter (3 MB)

 

Naturstyrelsen - Beskyttede dyre arter (bilag IV-arter)

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk