Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Natur, kulturarv og landskab

Syddjurs Kommune rummer helt enestående natur, landskaber og kulturmiljøer i et omfang og en kvalitet som kun de færreste kan modsvare. Store dele af kommunen er udpeget som nationalpark netop på grund af de særlige istidslandskaber og naturområder. Hertil skal lægges aftrykkene fra en kystkultur, hvor havne, anløbsbroer, pakhuse, badehoteller og meget mere vidner om en særdeles stærk maritim historie, der i dag revitaliseres i nye former.

Disse særlige kvaliteter skal beskyttes, bevares og udvikles, og samtidig udnyttes fuldt ud i forhold til de særlige muligheder, de åbner for en fortsat udvikling af kommunen: Mulighed for bosætning for familier, der vil have nem adgang til de mange arbejdspladser i hele det østjyske vækstcenter, men samtidig vil bo i ekstraordinære naturskønne omgivelser. Omgivelser, der inviterer til en sund og aktiv livsstil og mulighed for mangfoldige og unikke udendørsoplevelser for både borgere og besøgende.

Naturen, kulturarven, landskabet og muligheden for det sunde og aktive liv skal tættere på borgerne og de besøgende i Syddjurs. Adgang og nærhed til naturen skal i højere grad indtænkes i byudviklingen og udpegningen af nye boligområder. Kendskabet til og forståelsen for naturen skal udbredes gennem en fortsat indsats for naturformidling, hvor byrådet i forbindelse med skolereformen ønsker at lade naturen blive et nyt klasseværelse - for vores egne elever såvel som for elever i andre kommuner. Kvalitet og sammenhæng i de små og store oplevelser skal øges med et langsigtet bæredygtigt og kommercielt sigte gennem bedre tilgængelighed, synlighed og information samt bedre faciliteter og service i tilknytning til udvalgte besøgsmål, kulturmiljøer og naturoplevelser. Her skal vi særligt evne at se mulighederne i de digitale medier.

I mange tilfælde kan Syddjurs Kommune ikke skabe den ønskede udvikling indenfor kulturmiljø, natur eller landskabsoplevelserne alene. Her vil vi tage initiativ til samarbejde med foreninger, organisationer og virksomheder, og styrke vores indsats for fundraising.

Byrådets målsætninger

  • Byrådet ønsker at synliggøre, bevare og udvikle kommunens unikke kulturarv - herunder den enestående kystkulturarv
  • Byrådet vil arbejde for, at der sikres adgang til en sund og aktiv livsstil og mulighed for mangfoldige og unikke udendørsoplevelser
  • Byrådet vil arbejde for, blandt andet igennem en planlægning for et sammenhængende stisystem, at sikre adgangen til naturen i Syddjurs Kommune
  • Byrådet ønsker at bevare vores helt unikke natur og kulturarv og gøre det til et endnu større aktiv for Syddjurs Kommune.
  • Byrådet ønsker, at påvirkningen af sårbare naturområder med næringsstoffer fra lokale kilder skal søges mindsket mest muligt.
  • Byrådet vil arbejde for, at naturen styrkes ved at opretholde og skabe et sammenhængende net af spredningskorridorer for dyr uden spærringer i form af f.eks. veje.
  • Byrådet vil sikre, at vigtige råstofressourcer bevares.
  • Byrådet ønsker, at tidligere råstofområder genetableres som naturområde.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk