Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Mobilitet Trafikknudepunkter og letbanestationer

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
  Trafikknudepunkter og letbanestationer
  De trafikale korridorer
  Letbane
  Et sammenhængende stisystem
  Trafiksikkerhed
  Parkering
  Digital infrastruktur
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Trafikknudepunkter og letbanestationer

I perioden 2016-2018 skal stationerne i Hornslet, Ryomgård, Kolind og Mørke opgraderes. Ambitionsniveauet er at skabe et tilbud af høj kvalitet for de rejsende, og udvikle stationerne som centrale steder i byerne.

I opgraderingen vil byrådet have fokus på gode faciliteter som:

  • Venterum.
  • Cykelparkering, evt. aflåst.
  • Adgang til toiletfaciliteter.
  • Pendler p-plads.

Hornslet og i Ryomgård stationer har også en rolle at spille som større skiftesteder for den kollektive transport, idet flere regionale busruter her mødes med letbanen. Her vil Byrådet have fokus på at udvikle dem som trafikknudepunkter, i lighed med knudepunkterne i Rønde og Ebeltoft. Ved trafikknudepunkter vil vi have fokus på at skabe bedre muligheder for at skifte mellem individuel og kollektiv transport.

Der er udarbejdet skitseforslag for de fire stationer i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind, se mere herom i "Stationsforbedringer i relation til Letbanen" under link i højre side. Den endelige planlægning af trafikknudepunkter og andre stationer skal ske i samarbejde med borgere og brugere. I dette arbejde vil Byrådet tage udgangspunkt i skitseforslagene.

I Hornslet og Ryomgård er der den udfordring, at perroner og stationsområder er ejet af DSB eller BaneDanmark. Her er det en forudsætning for at udvikle trafikknudepunkter, at kommunerne får rådighed over arealerne.

Byrådet arbejder aktivt for etablering af et nyt standsested ved Thorsager. Folketinget har i 2015 bevilget 5 mio. kr. til et muligt standsested i Thorsager, hvilket ikke var tilstrækkeligt til at dække det samlede likviditetsbehov, som er anslået til 12 mio. kr. Byrådet besluttede i 2015 på den baggrund at arbejde for at skaffe yderligere statsfinansiering til et standsested.

 

 

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved letbanens standsningssteder skal der ved planlægning arbejdes for samordning mellem andre trafikformer som bil og cykel i form af parker og rejs faciliteter.


 
 

Stationsforbedringer i relation til Letbanen

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk