Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Mobilitet Parkering

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
  Trafikknudepunkter og letbanestationer
  De trafikale korridorer
  Letbane
  Et sammenhængende stisystem
  Trafiksikkerhed
  Parkering
  Digital infrastruktur
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Parkering

For at sikre en ordentlig mobilitet for borgerne i Syddjurs Kommune er det ikke kun infrastrukturen såsom veje, skinner og stier, som er væsentlige, men også parkeringsarealer i hele byen. Dette gælder for alle køretøjer, biler, handicapbiler, motorcykler, cykler og lignende. Syddjurs Kommune arbejder for, at der ved alle nye udlæg eller ved ændringer af eksisterende vil blive udlagt arealer til parkering efter Syddjurs Kommunes vejledende parkeringsnormer, og hvis denne afviges, at der tages en individuel vurdering af de konkrete områder. Kravene til antal parkeringspladser kunne for eksempel lempes lidt ved boliger indenfor centerområderne.

Syddjurs Kommune har en parkeringsfond, hvor der er vedtaget retningslinier for de butikker, restauranter eller lignende, som ikke kan overholde de gældende parkeringskrav. De kan få dispensation og betale til parkeringsfonden. Det er så kommunens pligt indenfor fem år at anlægge parkeringspladser, som ligger hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte butik, der har fået dispensation.

Syddjurs Kommunes vejledende parkeringsnormer

Anlægstyper Areal Reserveudlæg
Etageboliger 0,7 pr. bolig 0,3 pr. bolig
Klubværelser, kollegieværelser 0,3 pr. bolig 0,1 pr. bolig
Enfamiliehus (åben-lav) 2,0 pr. bolig 0
Tæt-lav boliger (Kædehuse, rækkehuse og huse
med fælles parkeringsarealer)
1,5 pr. bolig 0,3 pr. bolig
Butikker etc. 1,0 pr. 30 m² 1,0 pr. 150 m²
Kontorer etc. 1,0 pr. 60 m² 1,0 pr. 250 m²
Fremstillings- og lagervirksomhed 0,7 pr. ansat 0,2 pr. ansat
Hoteller 1,0 pr. værelse 0
Restauranter 1,0 pr. 10 siddepl. 1,0 pr. 40 siddepl.
Mødelokaler 1,0 pr. 5 siddepl. 1,0 pr. 20 siddepl.
Uddannelse 1,0 pr. 110 m² 1,0 pr. 450 m²

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Syddjurs Kommunes vejledninger angående parkeringsforhold, skal som udgangspunkt overholdes, med mindre særlige forhold taler for ændrede parkeringsnormer for et konkret område.


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk