Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Mobilitet Et sammenhængende stisystem

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
  Trafikknudepunkter og letbanestationer
  De trafikale korridorer
  Letbane
  Et sammenhængende stisystem
  Trafiksikkerhed
  Parkering
  Digital infrastruktur
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Et sammenhængende stisystem

Byrådet ønsker over tid at udvikle kommunens stier til et mere sammenhængende stisystem.

I den indsats har Byrådet tre hoved-prioriteringer, som Byrådet arbejder ud fra.

1. Skoleelever skal kunne befordre sig selv sikkert og trygt mellem hjem, skole og fritidsaktiviteter ved hjælp af et sikkert og tæt stinet.

2. I byerne skal stierne give en bedre og trafiksikker adgang fra boligområder til station eller trafikknudepunkt.

3. Stinettet skal gradvist udvikles til at skabe sammenhæng mellem byerne på Djursland og mod Randers og Aarhus.

Fundamentet for arbejdet med stiudbygning ses i ”Stiplan 2013-2020”, som findes under link i højre side. Stiplanen opdateres i den kommende planperiode.

Et sammenhængende stisystem forbedrer adgangen til natur, oplevelser og sommerhusområder. Et sammenhængende stisystem er en vigtig del af indsatsen for at forbedre rammerne for turisterhvervet, der drager nytte af gode stisystemer.

Forud for den kommende stiplan, vil Byrådet tage initiativ til, at der udarbejdes en fælles stiplan for de overordnede stier på hele Djursland, sammen med Norddjurs Kommune. Den fælles stiplan skal prioritere og koordinere rækkefølge og standard.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Lokale cykelstisystemer bør integreres med de regionale cykelruter.

Stk 2. I byer med trafikknudepunkt eller station, bør stisystemet sikre en god adgang fra hele byen.

Stk. 3. Ved nyudlæg til bolig, blandet bolig og erhverv, rekreative og offentlige områder i Syddjurs Kommune, skal en gennemgående stiforbindelse sikres.


 

Stiplan 2013-2020

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk