Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Mobilitet De trafikale korridorer

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
  Trafikknudepunkter og letbanestationer
  De trafikale korridorer
  Letbane
  Et sammenhængende stisystem
  Trafiksikkerhed
  Parkering
  Digital infrastruktur
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

De trafikale korridorer

De nationale korridorer - statsvejene nr. 15, 16 og 21 - er en vigtig del at Danmarks nationale infrastruktur. Og på Djursland har de afgørende betydning for den individuelle og kollektive transport samt erhvervs- og godstransport.

Trafikken i de nationale korridorer er vokset eksplosivt siden 2004, og hvis den nuværende udvikling fortsætter som forventet, opstår der fremkommelighedsproblemer mod Aarhus og E45 inden for en kortere årrække.

Vejdirektoratet udvider i 2016 rute 15 øst om Hornslet til 2+1 motortrafikvej frem til Røndeafkørslen ved Randersvej. Sammen med Norddjurs arbejder vi for at staten fortsætter opgraderingen af rute 15 til 2+1 motortrafikvej. I første omgang er målet, at Folketinget vedtager en anlægslov for opgraderingen frem til krydset Tåstrup/Tirstrup Lufthavn, og dernæst en beslutningsgrundlag for udvidelse til 2+1 frem til Grenaa.

På denne måde er det ambitionen at arbejde sig frem mod den langsigtede vision som er motorvej til Grenaa, og 2+1 motortrafikvej på øvrige statsveje.

Også på det kommunale vejnet, skal de vigtigste korridorer opgraderes. I den kommende planperiode vil vi have fokus på:

  • Rute 523, som også kaldes Nord-sydvejen, hvor der er trængselsproblemer i turistsæsonen.
  • Rute 563 fra Auning (i Norddjurs) – Hornslet – Motorvejen.

Den kollektive transports konkurrencedygtighed skal styrkes i korridorerne ved at skabe bedre faciliteter. Her vil Byrådet fokusere på hurtige og direkte busruter til trafikknudepunkterne i Ryomgård, Hornslet, Rønde og Ebeltoft (Samt Auning og Grenaa i Norddjurs), gode buslommer med cykelparkering og superstoppesteder på udvalgte placeringer.

I 2016-2019 investeres 30 mio. kr. i ny omfartsvej vest om Nimtofte, som udgør 1. etape af Nordsydvejen.

På rute 563 er det aftalt med Aarhus Kommune at ombygge krydset Kirkholtvej/Løgtenvej i 2017, således at vejen fra Hornslet til motorvejen bliver den gennemgående vej. I 2015 blev den nye cykelsti langs vejen syd for Hornslet indviet.

I denne planperiode skal der lave en samlet plan for en etapevis opgradering af rute 563. Der vil ikke være tale om nye vejstrækninger, men om en samlet plan for sti, pletvise forbedringer, udretninger, mv.

Syddjurs Kommunes Trafikplan 2013 giver en uddybende beskrivelse af det nuværende vejnet, samt målsætningerne for fremtidens vejnet i Syddjurs Kommune. Der findes ligeledes en beskrivelse af mulige omfartsveje.

Trafikplanen fremgår af boksen til højre under eksterne links. Der er udlagt arealreservationer for mulige fremtidige omfartsveje som ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. De kan ikke ses når der er zoomet meget ind.

Mulige omfartsveje

Omfartsvej øst om Feldballe (statsvej).
Omfartsvej nord om Tirstrup (statsvej).
Omfartsvej mellem Mørke og Hornslet (statsvej).
Nord-sydvejen (kommunal vej), i den tidligere kommuneplan var der 3 mulige løsninger.
Trafikvej vest om Hornslet (kommunal vej), i tidligere kommuneplan var dette en omfartsvej.
Trafikvej nord om Rønde (kommunal vej).

Retningslinier og generelle rammer

 

Stk. 1. Der skal i planlægningen disponeres på en måde, så der er mulighed for udvidelse af den statsligt ejede trafikhavn ved Ebeltoft Færgehavn.

Stk. 2. Der skal i planlægningen disponeres på en måde, så der er mulighed for udvidelse og forbedring af de nationale og regionale korridorer.

Stk. 3. Udviklingen af korridorerne skal også have fokus på at forbedre den kollektive transports attraktivitet som pendlertransport.

 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk