Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme Sommerhusområder

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Turisme
  Turistpolitiske overvejelser
  Hoteller, Feriebyer og lign.
  Campingpladser og lign.
  Særligt arealkrævende fritidsanlæg
  Særligt støjende fritidsanlæg
  Lystbådehavne
  Sommerhusområder
  Turismeudviklingsprojekter
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Sommerhusområder

Sommerhusområder har sin egen kategori i kommuneplanens rammekort og fremgår af kortet øverst på siden. Derudover har de fleste sommerhusområder zonestatus som sommerhusområder, hvilket giver nogle andre rettigheder i forhold til sommerhuse, der er beliggende i landzone.

Sommerhusområderne indenfor kystnærhedszonen må i henhold til planloven som udgangspunkt ikke udvides. Syddjurs Kommunes bestemmelser og retningslinjer følger i denne forbindelse de til enhver tid gældende bestemmelser i planloven vedr. kystnærhedszonen.

Syddjurs Kommune sigter mod løbende at lokalplanlægge eksisterende sommerhusområder. Derved sikres en ensartet behandling og en konkret stillingtagen til de enkelte sommerhusområder.

Kommuneplanrammer for sommerhusområder ses på kort øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges arealer til sommerhuse på steder, hvor en kommuneplanmæssig afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser i det åbne land tillader det.

Stk. 2. Ledige arealer i allerede udlagte sommerhusområder kan forbeholdes til ferieanlæg med indtil 100 sengepladser eller til offentlige rekreative formål.

Stk. 3. Hvis ledige arealer i et sommerhusområde udlægges til hotel, ferieby eller lignende, skal det samtidig sikres, at væsentlige dele af området friholdes til gavn for offentligheden.

Stk. 4. Nye sommerhusområder skal fortrinsvis placeres i forbindelse med andre større ferie- og fritidsbebyggelser. Der skal ved udformningen tages særlige hensyn til de landskabelige interesser og naturbeskyttelsen.


 

pdf Folder om forbud imod at udlægge nye sommerhusområder i Kystnærhedszone, Syddjurs Kommune (10.9 MB)

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk