Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme Særligt arealkrævende fritidsanlæg

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Turisme
  Turistpolitiske overvejelser
  Hoteller, Feriebyer og lign.
  Campingpladser og lign.
  Særligt arealkrævende fritidsanlæg
  Særligt støjende fritidsanlæg
  Lystbådehavne
  Sommerhusområder
  Turismeudviklingsprojekter
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Særligt arealkrævende fritidsanlæg

Ønsker om nye fritidsanlæg, der beslaglægger store arealressourcer, skal altid vurderes i forhold til prioriteringerne i kommunens samlede turistpolitiske overvejelser.

Udflugtsmål

Forlystelsesparker, dyreparker og lignende, der fungerer som udflugtsmål, er eksempler på særligt arealkrævende anlæg, som derudover også er trafikskabende. Disse anlæg bør som hovedregel placeres uden for de bedste landbrugsjorder og skal placeres uden for de udpegede områder af særlig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk interesse, uden for naturområder og uden for kystnærhedszonen. Placering i kystnærhedszonen kan finde sted, hvis anlæggets funktion kræver en placering ved kysten eller i tilknytning til eksisterende ferie- og fritidsanlæg.

Golfbaner

Golfbaner er et eksempel på en anden type særligt arealkrævende fritidsanlæg. Etablering af en golfbane behøver ikke nødvendigvis at medføre større terrænændringer eller væsentligt byggeri. Den vil i en del tilfælde kunne indpasses i det åbne land uden at påvirke landskabsbilledet negativt. Golfbaner bør dog placeres uden for fredede områder, uden for beskyttede naturtyper og uden for arealer omfattet af strandbeskyttelseslinien, ligesom inddragelsen af særlig værdifulde landbrugsjorde bør minimeres.

Golfbaner og større turistattraktioner ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Særligt arealkrævende fritidsanlæg skal som hovedregel placeres uden for områder af særlig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk interesse, uden for naturområder og uden for kystnærhedszonen.

Stk. 2. Placering og etablering af golfbaner og øvrige særligt arealkrævende fritidsanlæg skal endvidere ske under hensyntagen til grundvandsinteresser i området.


 

Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko

 

 Turismestrategi Vækst gennem oplevelser (419.4 KB)

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk