Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme Hoteller, Feriebyer og lign.

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Turisme
  Turistpolitiske overvejelser
  Hoteller, Feriebyer og lign.
  Campingpladser og lign.
  Særligt arealkrævende fritidsanlæg
  Særligt støjende fritidsanlæg
  Lystbådehavne
  Sommerhusområder
  Turismeudviklingsprojekter
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Hoteller, Feriebyer og lign.

Bestemmelserne omfatter etablering af nye ferieboliger, hvilket vil sige hoteller, feriebyer og vandlande med overnatningsmuligheder, samt vandrehjem.

Ved etablering af nye anlæg er det vigtigt at være opmærksom på, om det er indenfor kystnærhedszonen eller udenfor, da der i henhold til de nugældende bestemmelser inden for kystnærhedszonen skal tages vidtrækkende hensyn til de naturmæssige, landskabelige og de hertil knyttede rekreative værdier. Derudover er det også væsentligt at vide, hvor stort et anlæg, der etableres, da der er forskel på kravene alt efter, om det er under eller over 100 sengepladser.

Syddjurs Kommunes bestemmelser følger de til enhver tid gældende bestemmelser i planloven vedr. kystnærhedszonen.

Generelt er kravet, at placering af nye anlæg fortrinsvis skal være i forbindelse med større ferie- og fritidsbebyggelse. Det skyldes blandet andet hensynet til landskabet, men også trafikforholdene, mulighederne for kloakering og forsyningsmulighederne spiller ind.

Hoteller (gule), feriebyer (blå flader) og campingpladser (blå pletter) ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Inden for kystnærhedszonen kan hoteller, feriecentre og lignende ferieanlæg med over 100 sengepladser kun etableres på de steder og inden for de begrænsninger, der fremgår af kortet. Planlægning i Kystnærhedszonen forudsætter endvidere en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse.

Stk. 2. Uden for kystnærhedszonen kan hoteller, feriecentre og lignende ferieanlæg med over 100 sengepladser etableres på de steder, der fremgår af kortet, samt i øvrigt, hvor en kommuneplanmæssig afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser i det åbne land tillader det.

Stk. 3. Hoteller, feriecentre og lignende ferieanlæg skal fortrinsvis placeres i forbindelse med større ferie- og fritidsbebyggelser. Der skal ved udformningen tages særlige hensyn til de landskabelige interesser og naturbeskyttelse. I kystnærhedszonen skal ferie- og fritidsanlæg altid lokaliseres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk