Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme Campingpladser og lign.

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Turisme
  Turistpolitiske overvejelser
  Hoteller, Feriebyer og lign.
  Campingpladser og lign.
  Særligt arealkrævende fritidsanlæg
  Særligt støjende fritidsanlæg
  Lystbådehavne
  Sommerhusområder
  Turismeudviklingsprojekter
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Campingpladser og lign.

 

Placering af nye campingpladser og størrelsen på pladserne må bero på en konkret vurdering. Arealudlæg til nye campingpladser bør normalt være så rummelige, at pladserne kan opnå en kapacitet svarende til mindst 100 campingenheder. Eksisterende campingpladser i Syddjurs Kommune fremgår af kortet øverst på siden.

Nye campingpladser og udvidelse af bestående pladser indenfor kystnærhedszonen forudsættes placeret på en måde, så der ikke beslaglægges åbne kyststrækninger.

Primitive teltpladser med plads til 10 – 20 telte kan i begrænset omfang og under hensyntagen til landskabet og naturbeskyttelsen placeres i tilknytning til større å-systemer, langs kysten, samt ved regionale og kommunale cykel- og vandreruter.

Autocampere henvises til eksisterende campingpladser.

Eventuelle etableringer af særlige arealer til autocamperpladser kan ske i ikke kommunalt regi, på baggrund af en vurdering af konkrete ansøgninger.

Campingpladser (blå punkter), hoteller (gule punkter) og feriebyer (blå punkter) ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

 

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der kan etableres nye campingpladser og foretages udvidelser af eksisterende pladser i det omfang en afvejning af de rekreative ønsker, mod andre arealinteresser tillader det.

Stk. 2. Campingpladserne skal indrettes og afgrænses under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser, samt det åbne lands interesser i øvrigt.


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk