Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko

Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko er virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Det er primært virksomheder eller anlæg, der opbevarer, håndterer eller anvender følgende stoffer: klorerede opløsningsmidler, opløsningsmidler i øvrigt, specielt BTEX, olieprodukter, pesticider, gødningsstoffer, PAH, vejsalt, medicinrester, detergenter eller andre miljøfarlige forurendende stoffer. Se liste nederst på siden.

Det er væsentligt, at der ved tilladelse til sådanne virksomheder eller anlæg tages særligt hensyn til beskyttelsen af grundvandet. I dag håndteres de miljøfarlige forurenende stoffer i henhold til gældende miljølov, f.eks. bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav.

Virksomheds- og anlægstyper, der erfaringsmæssigt håndterer forurenende stoffer

Dette er ikke en resultatliste, men en vejledende liste, da det generelt aldrig på forhånd kan vurderes, om der er nedsivningsrisiko fra en virksomhed.

Virksomheder der håndterer forurenende stoffer
Jern- og metalstøberier Forkromning, galvanisering og autolakering m.m.
Anlæg til overfladebehandling med anvendelse af opløsningsmidler Maskinfabrikker
Akkumulatorfabrikker og -forhandlere Glasværker
Olieraffinaderier Større oplag af olieprodukter
Asfaltfabrikker Tagpapfabrikker
Tjæredestillationsanlæg Fremstilling eller oplag af organiske/uorganiske produkter
Petrokemiske industrier Kunstgødningsfabrikker
Medicinalvarefabrikker/apoteker Fremstilling og aftapning af bekæmpelsesmidler eller kemikalier
Sæbefabrikker Farve- og lakfabrikker
Plastfabrikker mv. Cellulose-, papir- og papfabrikker
Træimprægneringsanstalter og -anlæg (møbelsnedkeri) Offset- og bogtrykkerier
Savværker, møbelfabrikker m.m. Tekstilfarverier
Raffinering af vegetabilske olier Korn- og foderstofforretninger
Papirvarefabrikker Renserier
Garverier og skindfarvning Mejerier
Kraftværker og varmeproducerende anlæg Motorbaner
Flyvepladser med faste baner (afisning) Garageanlæg
Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald Deponeringsanlæg
Autoophug, produkthandlere Biogasanlæg
Militære øvelsesterræner Tankstationer
Nedgravede tanke og rørledninger med olie og kemikalier Højspændingskabler med olie
Godsbanestationer, transportcentre, vareterminaler og lignende Autoværksteder
Motorveje

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Virksomheder og anlæg skal indrettes og drives på en måde, så grundvandet beskyttes mod forurening.

 


 

Vandplanens retningslinjer

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk