Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Store husdyrbrug

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Store husdyrbrug

I kommuneplansammenhæng bliver store husdyrbrug betegnet som husdyrbrug med over 500 DE (dyreenheder). Driftsbygningernes indretning og størrelse kan være forskellige, men 10.000 m2-35.000 m2 er et bud på, hvor stort et areal et driftsanlæg på over 500 DE har brug for. Det forventes, at der kommer flere store husdyrbrug i Danmark pga. nye muligheder for jordløse landbrug. I dag er der ca. 400 husdyrbrug med over 500 DE i hele Danmark, heraf ca. 5 i Syddjurs Kommune.

Det forventes, at der vil være en del transport til og fra anlæggene, og at anlæggene derfor vil have fordel af at ligge tæt på det overordnede vejnet, bl.a. i forhold til at afsætte dyr til slagteri. Anlæg af denne størrelse vil medføre en stor visuel påvirkning af omgivelserne, og der vil være afstandskrav til naboer, der skal overholdes, primært pga. lugtgener. Det må forventes, at nærheden til et biogasanlæg eller eget biogasanlæg vil være en nødvendighed for at behandle den store mængde organisk materiale.

Hvad betyder udpegningen?

Udpegningen giver ikke anledning til ændring af den administrative praksis. En placering af driftsbygninger vil stadig bero på en konkret vurdering af en konkret ansøgning fra bygherren. Der vil stadig indenfor udpegningen skulle tages hensyn til de restriktioner mm., der tidligere er blevet taget hensyn til, herunder bl.a. hensyn til landskabet, nærheden til naboer og natur, infrastrukturelle forhold osv.

Byrådet vil i den forbindelse opfordre landbrugserhvervet til at indgå i en tidlig og gensidig dialog med kommunen om strukturudvikling og planlægning for optimal lokalisering af nyt landbrugsbyggeri. Eksisterende landbrug kan udvikles under tilsvarende vilkår som på nuværende tidspunkt, og udpegningen betyder ikke, at mindre husdyrbrug ikke kan placeres eller udvikles indenfor de udpegede arealer, men blot at udpegningen er sket med udgangspunkt i de store husdyrbrug.

Redegørelse

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen i 2013, blev der udarbejdet et temahæfte, som beskriver processen frem til udpegningen, herunder en oversigt over:

  • De positive elementer, der taler for placering af store husdyrbrug, såsom adgang til det overordende vejnet.
  • Restriktioner, hvor lovgivning og administrationspraksis med meget stor sikkerhed vil kunne sige, at det ikke er muligt at placere nye driftsbygninger indenfor eller i tæt tilknytning til disse restriktioner. Disse områder er udtaget af udpegningen af arealer til store husdyrbrug.

Det udarbejdede temahæfte fremgår af boksen til højre med links. Arealer udpeget til store husdyrbrug ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved ansøgning om placering af driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug kan man imødese krav til projekttilpasninger, i forhold til de vurderingskriterier* der eventuelt eksisterer på arealet.

*Vurderingskriterier er de kriterier eller begrænsninger som administrationen skal tage stilling til ved en hver ny ansøgning, f.eks. landskabelige hensyn og lugtgeneafstand.


 

Temahæfte om Nye store husdyrbrug som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (1.7 MB)

Jordbrugsanalyse for Syddjurs Kommune

 

Statsforvaltningen - Jordbrugsanalyser

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk