Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Støjhensyn

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Støjhensyn

Støj stammer fra mange kilder, såsom veje, jernbaner, lufthavne, erhverv, skydebaner, forsvarets anlæg og støjende fritidsanlæg. Støj er ikke kun skadelig for hørelsen, men kan også have en indflydelse på menneskets generelle helbred. Derfor ønsker Byrådet igennem planlægning at minimere støjgener igennem en adskillelse af støjende og støjfølsomme aktiviteter. Støjfølsomme formål er især boliger og offentlige formål, såsom skoler og plejehjem.

Støjhensyn

Helt generelt skal det sikres, både i kommune- og lokalplaner samt ved landzonetilladelser, at der ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i et støjbelastet område, uden at der sikres et tilfredsstillende støjniveau. Det samme gælder omvendt ved tilladelser til støjende aktiviteter.

Miljøstyrelsen har formuleret vejledende grænseværdier for støj i støjfølsomme områder, og disse vil Syddjurs Kommune respektere. Det betyder, at der ved ny planlægning i områder, hvor støjniveauet er for højt skal planlægges for støjdæmpende foranstaltninger. Grænseværdierne for støj er ikke de samme for de forskellige kilder, f.eks. er grænseværdierne for boliger højere, når støjen kommer fra tog, end hvis støjen kom fra trafikken. Dette skyldes blandet andet menneskes fornemmelse af gene fra de forskellige støjtyper.

Problemer som følge af etablering af støjende virksomheder, motorsportsbaner, skydebaner eller lignende forudsættes generelt løst efter miljøbeskyttelsesloven. Mens problemer vedrørende trafikstøj så vidt muligt skal løses igennem planlægningen, f.eks. ved afskærmende foranstaltninger eller lignende. Der henvises i øvrigt til afsnittet om særligt støjende fritidsanlæg (se boksen til højre under interne links).

Ved større kultur- og fritidsarrangementer kan der også være støjhensyn at tage. I Syddjurs Kommune er der arealer, som generelt er egnede til sådanne arrangementer. Det er politiets opgave, at håndtere sådanne arrangementer.

Aarhus Lufthavn i Tirstrup

Det mest støjende anlæg i Syddjurs Kommune er Aarhus Lufthavn i Tirstrup. Der er rundt om lufthavnen lagt støjkonsekvensområder, som fremgår af kortet øverst på siden.Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. De dækker et større område end det, lufthavnen udnytter på nuværende tidspunkt. Derved vil der være mulighed for en eventuel udbygning af lufthavnen i fremtiden. Ny bebyggelse til støjfølsomme formål skal inden for dette område overholde nogle helt specifikke krav til den indendørs støjbelastning.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Inden for støjbelastede områder kan der ikke udlægges areal til støjfølsomme formål, medmindre der sikres et tilfredsstillende støjniveau. Samme hensyn skal varetages i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål.

Stk. 2. Der kan med følgende undtagelser ikke udlægges areal eller tillades bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål i områder, hvor støjbelastningen fra Aarhus Lufthavn overstiger 55 dB(A), støjbelastede områder fremgår af kortet til højre.

Stk. 3. I Tirstrup by kan der udlægges areal og tillades bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål i områder, hvor støjbelastningen ikke overstiger 60 dB(A). I hele byområdet er det en betingelse, at der vælges bygningskonstruktioner, som sikrer, at støjniveauet indendørs ikke overstiger 30 dB(A) i sove- og opholdsrum.

Stk. 4. Hvor særlige forhold taler for det, kan der tillades bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål i landzoneområder uden for Tirstrup, hvor støjbelastningen overstiger 55 dB(A). Det er en betingelse, at der vælges bygningskonstruktioner, som sikrer, at støjniveauet indendørs ikke overstiger 30 dB(A) i sove- og opholdsrum.

Stk. 5. Ved ny planlægning af støjfølsomme formål skal Miljøstyrelsens til hver tid gældende vejledninger for grænseværdier for støj, som minimum respekteres.


 

Særligt støjende fritidsanlæg

Højderestriktioner i forbindelse med lufthavnen

 

 

Miljøstyrelsen - Regler, direktiver og love om støj

Miljøstyrelsen - Støjgrænser

Miljøstyrelsen - Trafikstøj

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk