Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Særligt værdifulde landbrugsområder

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Særligt værdifulde landbrugsområder

Det danske landbrugserhverv favner bredt og dækker alt fra intensive husdyr- eller agerproduktioner til hobbylandbrug, skovbrug, gartnerier, frugtplantager, pelsdyrsfarme osv. Dette kombineret med, at der produceres en bred vifte af produkter, som stiller forskellige krav til jordstruktur mv. betyder, at alt agerjord er værdifuldt. Byrådet vil sikre de særligt værdifulde landbrugsområder ved at udpege dem i kommuneplanen.

Forudsætningen for et bæredygtigt jordbrug er, at sikre størst mulig investeringssikkerhed og fortsætte udviklingsmuligheder for jordbrugserhvervet i kombination med samfundets øvrige interesser. Syddjurs Kommune varetager disse, ofte modsatrettede interesser ved, at der ved etablering og udvidelse af husdyrbrug på over 75 DE (dyreenheder) udarbejdes en miljøgodkendelse af husdyrbruget. I miljøgodkendelsen stiller kommunen vilkår, der sikrer, at husdyrbruget, under anvendelse af den bedste tilgængelige miljøteknologi, kan drives på stedet uden at medføre væsentlige negative virkninger på de omkringboende, miljø, natur og landskab.

Hvad betyder udpegningen?

Særligt værdifulde landbrugsområder ses af kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. Udpegningen har form af en totaludpegning, hvor alt, der ikke er reserveret til andre formål f.eks. byvækstområder, udlæg til nye veje eller §3-områder, er særligt værdifulde landbrugsområder. Arealer uden landbrugspligt er ligeledes fraregnet. I tilfælde, hvor landbrugsjord overgår til ikke-jordbrugsmæssige formål, vil Syddjurs Kommune lægge vægt på, at:

 1. De bedst egnede landbrugsjorder og større samlede jordbrugsområder skal bevares.
 2. Der ikke forbruges mere landbrugsjord end nødvendigt.
 3. Der i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendomme og deres beliggenhed, til arealbehov til udspredning af husdyrgødning og til foretagne investeringer.
 4. Der sikres passende afstand mellem ny boligbebyggelse mv. og eksisterende landbrug, så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.

Jordbrugsanalysen

Syddjurs Kommunes lokale jordbrugsanalyse kan ses i linket til højre. Statens overordnede jordbrugsanalyse på kort kan ligeledes ses af link til højre. Jordbrugsanalysen for Syddjurs Kommune viser, at landbrugsarealerne i Syddjurs Kommune anvendes meget differentieret. Visse områder har intensive landbrug og andre mindre deltids- og hobbybrug. Kommunens naturmæssige kvaliteter er ideelle til såvel mindre kvæg-, heste- og fårehold, som deltids- og hobbybrug.

Hovedpunkter i Syddjurs Kommunes jordbrugsanalyse:

 • De største bedrifter ligger ved Lime og Hornslet, samt nord og øst for Kolind.
 • Hovedparten af husdyrbedrifterne centralt og syd på i kommunen udgøres af små husdyrbrug (<75 DE).
 • De tættest husdyrbesatte områder ved Lime og Balle udgøres overvejende af svinebrugere.
 • På Helgenæs ses primært ekstensiv husdyrproduktion, og de små brug i kommunens centrale og sydlige områder udgøres primært af kvægbesætninger.
 • Der er størst behov for udbringningsarealer ved Lime, Nimtofte og Balle (mange svinebrug).
 • Udviklingen i husdyrhold i perioden 2000-2015 viser et fald i antal DE i de bynære områder, og en stigning i Lime samt nord for Ryomgård og nord for Ebeltoft.
 • Der er sket et fald i markblokarealet i stort set hele kommunen i perioden 2007-2015, og der er ligeledes sket et generelt fald i kommunens omdriftsareal.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Landbrugsområderne skal så vidt muligt forblive i jordbrugsdrift, dog under hensyntagen til områder der vil være specielt egnede til naturomdannelse. 

Stk. 2. Landbrugsarealer kan kun inddrages til ikke-jordbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset betydning for jordbruget, eller hvis en samlet vurdering viser, at en given anvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres i et landbrugsområde.

Stk. 3. Ved udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og bygninger skal der tages særligt hensyn til de jordbrugsmæssige interesser.

Stk. 4. Mængden af levende hegn og småbiotoper af værdi for det vilde dyre- og planteliv bør opretholdes og nye etableres, hvor det kan ske uden væsentlig gene for landbrugsdriften.

Stk. 5. Planlægning af konkrete tiltag, herunder lokalplaner i det åbne land, skal ske på baggrund af den nyeste jordbundsanalyse.


 

Jordbrugsanalyse for Syddjurs Kommune

 

Statsforvaltningen - Jordbrugsanalyser

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk