Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Industri

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Industri

Det er væsentligt, at der ved rammelægningen af erhvervsområder, er udlagt arealer, som friholdes for forureningsfølsomme anvendelser. Det drejer sig først og fremmest om konsekvenserne af en bolig i et erhvervsområde, som ikke er strengt nødvendigt for en virksomheds drift. Disse boliger kan blive årsagen til, at virksomheder, som godkendes efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, bliver pålagt støjdæmpning efter miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for blandet bolig og erhvervsområder. Dette kan være begrænsende for virksomhedens daglige drift eller for dens fremtidige udviklingsmuligheder.

Der er i Syddjurs Kommune ikke udlagt arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. De særlige krav, som virksomheden har til beliggenheden, kan skyldes, at virksomheden har et højt forureningsniveau, eller at virksomheden er afhængig af nærheden til overordnede transportmuligheder eller recipienter. Det kan derfor være svært at udlægge arealer til denne type virksomhed uden en konkret henvendelse, da kravene til arealerne vil være forskellige alt efter, hvilken type af virksomhed der er tale om. Hvis det bliver aktuelt at skulle udpege arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, er det væsentligt at være opmærksom på drikkevandsinteresserne og spildevandskrav (se boks med interne links til højre).

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav har miljøklasse 6-7, men efter en konkret vurdering kan afstandskravene overstige de 500 m, som en virksomhed med miljøklasse 7 har.

 

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Industriområder skal friholdes for forureningsfølsom anvendelse.

Stk. 2. Det er ikke muligt at etablere boliger i industriområder.

Stk. 3. Omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav udlægges konsekvensområder i en bredde af foreløbigt 500 m omkring virksomheden. Inden for konsekvensområderne må der i kommune- eller lokalplaner ikke udlægges areal til forureningsfølsom anvendelse.

Stk. 4. Konsekvensområdernes udstrækning kan ændres på grundlag af en konkret miljøvurdering.

Stk. 5. Industriområder skal klassificeres efter miljøklasserne 4 - 7.


 

Grundvand, OSD og drikkevandsforsyning

Spildevand og spildevandshåndtering

Støjhensyn

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk