Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Erhvervsarealer

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Erhvervsarealer

Byrådet vil sikre, at der findes attraktive erhvervsarealer i tilknytning til veludviklet infrastruktur. Udlæg af nye erhvervsarealer følger efterspørgslen, der er størst i den vestlige del af kommunen, hvor adgangen til den overordnede infrastruktur betyder gode transportmuligheder for såvel varer som arbejdskraft og en central placering i det østjyske vækstcenter.

Byrådet vil sikre, at erhvervsudviklingen og udlæggene af erhvervsarealer sker i respekt for kommunens unikke natur og miljø - dette gøres blandt andet igennem miljøvurderinger og miljøklassifikationer af udlagte erhvervsarealer.

Med Syddjurs Kommuneplan omfatter erhvervsområde 3.1.E5 ved Følle et samlet areal på 27,2 ha. Der er udarbejdet et udviklingsprojekt for det samlede område, der kan læses her

Der udlægges ikke nye erhvervsområder i forbindelse med Kommuneplan 2016, dog ændres erhvervsområdet 2.1.E3 til boligområde.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Erhvervsarealer skal primært udlægges i tilknytning til den overordnede infrastruktur og kommunens vækstområder.

Stk. 2. Erhvervsarealer skal som udgangspunkt have byzonestatus.

Stk. 3. Herudover kan der i de landsbyer, der i kommuneplanen er afgrænset, indpasses mindre erhvervsområder indenfor afgrænsningen.

Stk. 4. Der kan udarbejdes landzonelokalplaner til regulering af bestående virksomheder eller nye virksomheder, hvis beliggenhed er afhængig af et lokalt råstof.

Stk. 5. Der må ikke etableres boliger inkl. portnerboliger eller lignende i erhvervsområderne, med mindre andet er beskrevet i de enkelte rammebestemmelser.

Stk. 6. Alle erhvervsarealer skal klassificeres efter miljøklasserne 1-7.


 

Rammer for lokalplanlægning

Tekniske anlæg

Støjhensyn

Syddjurs Kommunes side om erhverv, erhvervsgrunde og erhvervsrådgivning

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk