Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Detailhandel

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Definition af detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Detailhandel

Detailhandelen i Syddjurs Kommune

Detailhandlen i Syddjurs Kommune er overordnet set præget af to vigtige faktorer, nemlig nærheden til landsdelscenteret Aarhus og turisme.

I kommunens fem største byer - Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Kolind og Ryomgård - afspejles disse faktorer tydeligt i byernes forretningsudbud. Detailhandlen skal samles i bymidterne, og der er fastlagt en statistisk metode til afgrænsningen af disse.

Eksisterende bymidter og mulige butiksområder udpeget i Syddjurs Kommuneplan 2009 kan bibeholdes uanset resultatet af den statistiske metode jf. BEK nr. 1093 af 11/09/2007. Metoden tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og placeringen af eksisterende detailhandel, kontor og serviceerhverv, samt liberale erhverv.

Efter planlovens bestemmelser kan detailhandel kun placeres i;

1) I de afgrænsede bymidter.

2) i lokalcentre;

3) som en enkeltstående butik;

4) som en butik til særligt pladskrævende varegrupper;

5) som en butik til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler samt;

6) som mindre butikker i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavnen, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign.

Kortet til højre viser detailhandelsstrukturen i form af bymidter og detailhandelslokalcentre. Butiksområderne og butiksstørrelserne er yderligere reguleret i de specifikke rammebestemmelser for de enkelte områder. Den geografiske ramme for mulige butiksområder kan i fremtiden kun reguleres efter den statistiske metode jf. BEK nr. 1093 af 11/09/2007.

Større byer med udpeget bymidte

I kommunens fem største byer, Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Kolind og Ryomgård, er det muligt at udvide de udpegede eksisterende centerområder / mulige butiksområde i henhold til planlovens bestemmelser.

Derudover er det muligt, at placere detailhandelslokalcentre eller enkeltstående butikker udenfor bymidterne, under forudsætning af, at behovet for udvidelsen har dækning i en detailhandelsanalyse.

Ebeltoft

Ebeltoft er kommunens største by. I Ebeltoft er der fokus på turisme især om sommeren. Her findes kommunens største og bredeste udvalg af både dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Detailhandelsbutikkerne i Ebeltoft har også den største samlede omsætning, sammenlignet med de andre byer i kommunen. Ebeltoft er den eneste by i Syddjurs Kommune, som er beliggende relativt stor afstand til nabokommunernes større byer, Aarhus, Grenaa og Randers, at byen ikke påvirkes af detailhandelsudviklingen i disse byer.

Ebeltoft er vurderet til at være kommunens overordnede center for detailhandel. Syddjurs Kommune vil sikre at dette centerområde gives gode muligheder for at udvikling til fremtidens behov.

Hornslet

Hornslet er befolkningsmæssigt kommunens næststørste by, med den tredjestørste detailhandelsomsætning. I Hornslet er der et godt udbud af detailhandel, særligt indenfor dagligvareområdet. Udvalgsvareområdet er imidlertid præget af nærheden til Aarhus. Det er en udfordring at konkurrere med Aarhus på udvalgsvareudbuddet. Syddjurs Kommune vil sikre og understøtte initiativer, der giver mulighed for at fastholde og udvikle det eksisterende udbud af udvalgsvarebutikker, samt at sikre arealer til nye dagligvarebutikker.

Rønde

Rønde er befolkningsmæssigt kommunens trediestørste by, med den næststørste detailhandelsomsætning og det næststørste bruttoetageareal til butiksformål. Rønde er beliggende midt i kommunen, som et trafikalt knudepunkt for både privatbilismen og den kollektive trafik, og kan derfor trække på et stort opland. I Rønde er der en god repræsentation af og fordeling mellem dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Syddjurs Kommune vurderer, at der i fremtiden vil være behov for at udvide centerområdet i Rønde, så byen kan beholde sin status som en by med megen detailhandel. Det er væsentligt i sammenhæng med udvidelse af centerområdet, at der arbejdes for, at butikkerne samles omkring de eksisterende detailhandels knudepunkter og at centerområdet fastholdes og opfattes som en samlet enhed.

Kolind og Ryomgård

Kolind har et lidt større detailhandelsudbud end Ryomgård, men detailhandlen i begge byer bærer præg af alene at dække det lokale behov. Enkelte specialbutikker har en vis kvalitet, der trækker på et større opland. Både Kolind og Ryomgård er stationsbyer, og Ryomgård er desuden velbetjent af kollektiv trafik.

Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort ligger i nærheden og kan måske i fremtiden have en større indflydelse på detailhandelsudviklingen. Syddjurs Kommune, vurderer, at byernes detailhandelsudvikling i fremtiden primært må basere sig på det lokale behov. De eksisterende centerområder er rummelige, og der er ikke behov for udlæg af nye centerområder i denne kommuneplan. Det vurderes desuden, at der kan opnås en fordel i at samle butiksområderne indenfor en tættere geografisk afgrænsning. Såfremt bymidteafgrænsningen skal justeres, er det nødvendigt der udarbejdes en analyse heraf.

Mindre byer med udpeget bymidte

Detailhandel i kommunens mindre byer er under pres på grund af konkurrencen fra de større byer. De betydende faktorer er konkurrence på forretningsudbuddet og på vareudbuddet samt et ændret indkøbsmønster. Mange forbrugere foretager deres daglige indkøb i forbindelse med transport mellem bolig og arbejdssted, ligesom mange samler større indkøb og gør disse til en udflugt/oplevelse for hele familien.

Byrådet i Syddjurs Kommune mener, at det er væsentligt for et lokalsamfund, at der er muligheder til stede for at dække det daglige behov for indkøb i nærområdet. Derfor er der i alle mindre byer placeret et detailhandelslokalcenter.

Butikker udenfor de større byers bymidter og de mindre byers lokalcentre

Der er mulighed for placering af butikker udenfor bymidterne og lokalcentrene.

Enkeltstående butikker forstås som butikker til den daglige forsyning, altså dagligvarebutikker. Enkeltstående butikker vil ofte kunne placeres i landsbyer eller lignende steder, hvis det kan vurderes, at der er behov for en lokal dagligvareforsyning. Butikken må maximalt have en størrelse på 1.000 m² og må ikke ligge i umiddelbart nærhed til andre butikker.

I Syddjurs Kommune findes butikker til særlig pladskrævende varegrupper, bilforhandlere og byggemarkeder. Butikker til særlig pladskrævende varegrupper skal ligge i kommuneplanrammer udpeget til enten centerområde, blandet bolig og erhverv eller erhvervsområde. Det er vurderet, at det skal være muligt at placere butikker til særligt pladskrævende varegrupper i hele kommunen. I planloven findes en fuldstændig liste over hvilke detailhandelstyper, der er særlig pladskrævende.

Andre muligheder for placering af butikker

Der kan placeres butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, samt mindre butikker i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavnen, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign.

Se yderligere redegørelse og definition af detailhandel via links øverst på siden og i boksen til højre under interne links.

Der er i 2009 udarbejdet en detailhandelsanalyse for Syddjurs Kommune, som fremgår af boksen til højre under eksterne links.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Detailhandelsstrukturen skal understøttes gennem fortsat planlægning for god tilgængelighed. Tilgængeligheden skal omfatte alle trafikarter, herunder gående, cyklende og den kollektive trafik.

Detailhandel i større byer 

Stk. 2. I kommunens større byer skal der være mulighed for at etablere nye detailhandelsbutikker indenfor bymidteafgrænsningen, i områder, der er rammelagt som centerområde.

Stk. 3. Større detailhandelsbutikker, der dækker mere end til lokalområdets daglige forsyning, kan kun etableres indenfor den eksisterende bymidteafgrænsning i henholdsvis Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Kolind og Ryomgård, samt detailhandelslokalcenteret ved Østerallé i Ebeltoft. Områder til detailhandel i bymidterne og detailhandelslokalcenteret ved Østerallé er rammelagt som centerområde. Rammer for lokalplanlægning giver de nærmere bestemmelser for de enkelte rammeområder, se boksen til højre under interne links.

Stk. 4. Det maximale antal samlede bruttoeteagemeter for butikker i kommunens bymidter er følgende: Ebeltoft bymidte; 25.000 m². Rønde og Hornslet bymidter; 20.000 m². Ryomgård og Kolind bymidter; 15.000 m². Mørke bymidte; 10.000 m². Nimtofte og Thorsager bymidter; 3000 m².

Stk. 5. I Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Ryomgård og Kolind bymidter; kan der planlægges for dagligvarebutikker på optil 3.500 m² og udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m². I Mørke og Nimtofte bymidter kan der planlægges for dagligvarebutikker på op til 1.500 m² og udvalgsvarebutikker på op til 1.000 m². I Thorsager bymidte kan der planlægges for dagligvarebutikker på op til 2.000 m² og udvalgsvarebutikker på op til 500 m².

15.000 m². Mørke bymidte; 10.000 m². Nimtofte og Thorsager bymidter; 3000 m².

Stk. 6. Det maximale antal samlede bruttoeteagemeter for butikker i detailhandelslokalcenteret ved Østerallé i Ebeltoft: 3.000 m². Den maksimale butiksstørrelse for den enkelte butik er 1.000 m².

Stk. 7. Udenfor de førnævnte bymidter i Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Kolind og Ryomgård og detailhandelslokalcenteret ved Østerallé i Ebeltoft, kan der kun etableres butikker på følgende måder 1) i lokalcentre 2) som enkeltstående butikker 3) som butikker til særligt pladskrævende varegrupper 4) som en butik til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, samt 5) som mindre butikker i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavnen, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign.

Detailhandel i mindre byer

Stk. 8. I alle mindre byer, med en udpeget bymidte i den tidligere Regionplan 2005 fra det tidligere Århus Amt, skal der være mulighed for detailhandelsforsyning til det lokale behov, hvilket betyder at der i Syddjurs Kommuneplan 2013 er udpeget detailhandelslokalcentre i disse.

Stk. 9. Detailhandelslokalcentre er rammelagt som blandet bolig og erhverv. Rammer for lokalplanlægning giver de nærmere bestemmelser for de enkelte rammeområder, se boksen til højre under eksterne links.

Stk. 10. Det maximale antal samlede bruttoeteagemeter for butikker i følgende detailhandelslokalcentre er: Nimtofte, Ugelbølle, Pindstrup, Knebel, Balle, Tirstrup, Feldballe, Lime, Vrinneres, Rodskov og Tved er; 3.000 m².

Stk. 11. I nye detailhandelslokalcentre kan der planlægges for et samlet antal bruttoetagemeter for butikker på maximalt 3.000 m². Den enkelte butik må ikke være større end 1.000 m².

Butikker til særligt pladskrævende varegrupper

Stk. 12. Butikker til særligt pladskrævende varegrupper kan, hvis bestemt i rammerne for lokalplanlægning, placeres indenfor områder rammelagt som erhvervsområde, centerområde eller blandet bolig og erhverv.

Stk. 13. Butikker til særligt pladskrævende varegrupper er ikke omfattet af arealbegrænsninger for almindelig detailhandel. Der kan planlægges for et samlet antal bruttoetagemeter på 5.000 m² for den enkelte butik.

Butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler

Stk. 14. Der kan planlægges for butikker med salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Denne slags butikker må have et samlet antal bruttoetagemeter på 200 m².

Mindre butikker i tilknytning til tankstationer og lign.

Stk. 15. Mindre butikker (under 1.000 m²) kan placeres i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavnen, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign.

Stk. 16. Den maximale butiksstørrelse skal afspejle den sekundære funktion.

Stk. 17. Området skal ikke udlægges til butiksformål, men til områdets primære funktion, f.eks. forlystelse som butikken udgør en del af.


 

Detailhandel - redegørelse

Definition af detailhandel

Rammer for lokalplanlægning

 

Statens vejledning om detailhandelsplanlaegning maj 2010.pdf (13.3 MB)

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk