Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Den erhvervsvenlige kommune Bæredygtig butiksstruktur

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Erhvervsområde ved Følle
  Bæredygtig butiksstruktur
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Fremme af en bæredygtig butiksstruktur

Butikker skaber liv i bymidterne, lokale mødesteder, kortere afstande til indkøb i dagligdagen – og arbejdspladser. De er derfor både en drivkraft for bosætning og erhvervsudvikling i Syddjurs Kommune. Byrådet betragter det som væsentligt af hensyn til fortsat bosætning at sikre grundlaget for den private service i form af detailhandel så lettilgængeligt for alle kommunens borgere som muligt.

Detailhandelens udvikling i Syddjurs Kommune reguleres gennem lovgivning og kommuneplanlægning, men møder også udfordringer i form af konkurrencen om kundegrundlaget fra Aarhus og andre større byer samt den voksende internethandel. 

I Ebeltofts købstadsmiljø findes et bredt og varieret udbud af detailhandelsbutikker, der dog pga. de mange sommerturister i nogle tilfælde skifter til et mere turistorienteret varesortiment eller holder vinterlukket. Rønde, Hornslet og de andre letbanebyer har ligeledes et bredere udbud af butikker og caféer, men er til gengæld udfordret af nærheden til og konkurrencen fra Aarhus.

Placering af detailhandel

Jo flere butikker, der er samlet på ét sted, jo større bliver deres samlede tiltrækningskraft for handlende, og jo mere levende og attraktive bliver bymidterne samlet set. Det er altså både i handelslivets, borgernes og Syddjurs Kommunes interesse at samle butikkerne så meget som muligt indenfor de enkelte byer. Derfor ønsker byrådet at fremme en tæt butiksstruktur i byerne, som kan understøtte og styrke det eksisterende handelsliv og potentielt tiltrække nye butikker. Det skal gøres gennem meningsfuld afgrænsning af områder i bymidterne, hvor detailhandel må placeres.

Udenfor disse områder kan enkeltstående butikker etableres, når det drejer sig om dagligvarebutikker i områder med det nødvendige kundegrundlag og behov, eller butikker med salg af egne produkter i tilknytning til produktionslokalerne.

Byrådet vil i forbindelse med den kommende kommuneplan revidere detailhandelsstrukturen med henblik på en ny vurdering af kommuneplanens afgrænsning af områder til butikker. Vi vil i særlig grad arbejde for at ændre status for Thorsagers butiksområde fra lokalcenter til bymidte, så vi kan planlægge for en fremtidssikret dagligvarebutik tæt på Ryomvej, da det vil bidrage til at sikre en levende bymidte og et velfungerende handelsliv i Thorsager fremover.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk