Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Business Region Aarhus

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Business Region Aarhus

Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en aktiv og attraktiv del af den østjyske byregion, og derfor engagerer kommunen sig aktivt i Business Region Aarhus. Business Region Aarhus-samarbejdet har i forskellige former og under forskellige betegnelser eksisteret siden 1994 og bygger på en stærk vilje til at samarbejde om erhvervspolitiske emner af fælles interesse. Business Region Aarhus er landets næststørste byregion målt på antallet af indbyggere. Mere end 850.000 bor i dag i Business Region Aarhus, og regionen har oplevet en stærk befolkningstilvækst i de seneste år. Omkring år 2040 vil der bo 1 mio. indbyggere i Business Region Aarhus.

Business Region Aarhus træder derfor stadig tydeligere frem som et nationalt vækstcenter, og området udvikler sig i stadig stigende grad til at blive ét sammenhængende lokaliserings-, bosætnings- og arbejdsområde – en funktionel byregion.

Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en stærk og integreret del af det østjyske vækstområde, og derfor engagerer kommunen sig aktivt i Business Region Aarhus – både i den politiske og strategiske del af samarbejdet, men også gennem aktiv deltagelse i kampagner og projekter, der sigter mod at skabe udvikling i hele regionen til gavn for alle de involverede kommuner.

Da økonomisk vækst ikke alene opstår inden for kommunernes administrative grænser, men inden for byregionen, ønsker Byrådet at tænke vækstpolitik og væksttiltag i en byregional kontekst. Den fælles interesse ligger i at binde området sammen og forbedre den kritiske masse, tale med fælles stemme og stå stærkere sammen i en globaliseret verden.

Byrådet ønsker at arbejde for, at Syddjurs får del i og udnytter det store vækstpotentiale, der er i Østjylland og bidrager til at skabe en fortættet og integreret byregion i Østjylland.

Aktiviteterne i Business Region Aarhus omfatter blandt andet:

  • Erhvervsrettede aktiviteter
  • Mobilitetskommission
  • Interessevaretagelse
  • Styrket strategisk turismesamarbejde
  • Styrket plansamarbejde

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk