Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Det innovative Syddjurs Civilsamfund og frivillighed

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
  En smartere kommune
  Kvalitet og samarbejde
  Civilsamfund og frivillighed
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Civilsamfund og frivillighed

I Syddjurs Kommune ønsker vi at skabe et fælles billede af fremtidens velfærdskommune og en fælles forståelse af forholdet mellem borger, civilsamfund og kommune. Vi vil skabe stærke velfærdsalliancer mellem kommunen, civilsamfundet og virksomheder og foreninger gennem en tæt og tillidsbaseret dialog.

Vi er nødt til at tænke nyt og på tværs af vores organisation, når vi skal udvikle kommunens serviceydelser, som eksempelvis uddannelse af vores unge, pasning af vores børn og ældre, etablering af kulturelle tilbud, omsorg for socialt udsatte og sundhed for alle.

Vi vil inddrage civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning som et helt centralt element i skabelsen af det aktive medborgerskab. Med Civilsamfundsstrategien for Syddjurs Kommune ønsker vi at skabe rammerne for, hvordan engagerede borgere, erhvervsliv og foreninger kan bidrage til fælles udvikling af velfærden for alle i kommunen.

Hvis civilsamfund og kommune udfordrer hinanden og leder efter nye veje i opgaveløsningen, kan vi sammen udnytte ressourcerne bedre og opnå bedre resultater. På den måde er vi med til at skabe et samfund, hvor vi kan hjælpe alle – også de svageste. Civilsamfundet kan på dette område for alvor være med til at gøre en forskel. Civilsamfundet skal ikke løfte de kommunale opgaver, men kan hjælpe med at styrke kvaliteten af de kommunale tilbud og være med til at sikre, at hjælpen når ud, hvor behovet er størst.

Vi vil gøre det muligt at etablere nye partnerskaber. Vi vil involvere så mange aldersgrupper og erhverv som muligt, og vi vil skabe mulighed for den bredest mulige involvering af borgere og virksomheder - herunder i form af et styrket ungdomsdemokrati, som det udfoldes i eksempelvis Demorådet.

De 13 distriktsråd i kommunen er en vigtig del af civilsamfundet, og fungerer som bindeled mellem kommunen og lokalområderne. Distriktsrådenes rolle blev evalueret i 2015, og konklusionerne herfra vil indgå i et styrket samarbejde og dialog med distriktsrådene. Særligt de frivilliges engagement skal fastholdes idet frivillighed og aktivt medborgerskab skal fylde mere i Syddjurs Kommune i fremtiden. Frivillige kan nemlig noget, som kommunen ikke kan, og sammen kan vi meget mere!

Innovations- og civilsamfundsprojekter
Byrådet prioriterer igangsættelsen af helt konkrete civilsamfundsprojekter.

Byrådet har en civilsamfundsstrategi og igangsatte i 2013 en større satsning med en civilsamfundskoordinator og et civilsamfundspanel.

Civilsamfundspanelet har udvalgt 4 konkrete projekter i landsbyerne, som vil blive gennemført i løbet af 2016. Samtidig har de enkelte fagudvalg fået tildelt en innovationspulje, der skal bruges til at igangsætte konkrete projekter på udvalgsområderne. Det vil være borgerdrevne projekter og projekter, hvor kommunen og civilsamfundet arbejder sammen.

Frivillighed
Syddjurs Kommune ønsker at udbrede kendskabet til de mange positive aspekter ved de frivilliges arbejde, og betydningen af deres arbejde.

Frivillige og frivillige foreninger yder allerede en stor indsats i Syddjurs Kommune. Og det er vigtigt, at vi som kommune fortsat styrker borgernes lyst til at deltage i samfundet og involvere sig i at hjælpe medmennesker eller lokalsamfund. Frivillige er aktive borgere, der tager ansvar og giver noget af sig selv, hvilket vi værdsætter højt i kommunen.

På vores plejecentre, i aktivitetscentre, i vores folkeskoler, i idræts- og kulturforeninger, i sociale foreninger og mange andre steder kan vi se, at den frivillige indsats øger livskvaliteten, både hos de frivillige selv og hos deres medborgere.

Vi vil arbejde for at styrke lysten til at arbejde frivilligt, forbedre rammerne for de frivillige og foreningerne samt øge mulighederne for at lave mere målrettede utraditionelle samarbejder på kryds og tværs. Det kunne for eksempel være i projekter som Kernehuset eller Strandgårdshøj.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk