Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Det innovative Syddjurs

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
  En smartere kommune
  Kvalitet og samarbejde
  Civilsamfund og frivillighed
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Det innovative Syddjurs

Syddjurs Kommune er konstant under forandring. Nytænkning og vilje til innovation er vores mulighed for at møde de udfordringer, som vi står overfor - indenfor en fremtid, som er til at få øje på:

Det er ikke mindst den demografiske udvikling, hvor der bliver en stadig større andel ældre borgere, som udfordrer den måde vi har indrettet vores kommune på. Børnetallet er faldet markant de seneste år, og denne udvikling forventes at fortsætte. Samtidig skal en mindre arbejdsstyrke finansiere den offentlige sektor, og sammen med en voksende efterspørgsel efter velfærdsydelser er det med til at presse kommunen. Syddjurs Kommune vil også de kommende år være økonomisk udfordret, og innovation og nytænkning er derfor helt centrale redskaber til at sikre det økonomiske grundlag for den fortsatte drift.

Syddjurs Kommune ønsker at bevare styringen over udviklingen! Vi vil konfrontere udfordringerne!

Derfor har vi valgt en proaktiv strategi, som sikrer overblik, spillerum og råderum. Vi vil prioritere at igangsætte initiativer, som engagerer og involverer borgerne og vores erhvervsliv i opgaveløsningen på helt nye måder.

Med visionen ”Vi gør det – sammen” signalerer Byrådet klart, at samspillet mellem kommune og erhverv, borgere, foreninger m.fl. er helt centralt.

Vi tror på, at fremtidens velfærdskommune i høj grad skabes ved, at vi sikrer det tætte og udviklende samarbejde med borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og professionelle organisationer. Og ved, at kommunens medarbejdere i deres daglige arbejde tager udgangspunkt i borgerens og virksomhedens virkelighed, når konkrete kommunale indsatser føres ud i livet.

Syddjurs Kommune vil have større blik for borgernes ressourcer, og derved fokusere på, hvad borgerne selv kan, inddrage borgerne mere i løsninger og generelt gentænke borgernes rolle i udviklingen af løsninger. Det giver værdi for den enkelte, og det giver værdi for samfundet som helhed. Vi vil skabe gode rammer for det aktive medborgerskab og derved give mulighed for, at hver enkelt borgers deltagelse og engagement kan tilføre ressourcer og hjælpende hænder. Civilsamfundet bidrager allerede i dag med stor succes på mange områder, og vi skal sammen igennem dialog og tæt samspil sikre den fremtidige varetagelse af velfærdsopgaverne i Syddjurs Kommune

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk