Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Overordnede principper for byudvikling

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Generelle rammer for lokalplanlægning
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Overordnede principper for byudvikling

De ovenstående retningslinier er udtryk for de gængse regler og vejledninger, som kommunen arbejder efter ved ny planlægning. Det er principper, som har gennemsyret den danske planlægningskultur i mange år.

Som nævnt under det indledende afsnit til bosætning og byudvikling arbejder Syddjurs Kommune desuden efter et overordnet planlægningsprincip, hvor kommunen inddeles i tre geografisk og planlægningsmæssige vækstområder, "Det blå bånd - Kalø Bugt-området", "Det grønne bånd - Letbanebyerne" og "Ebeltoft" samt landområderne, hvor udviklingen sker på et mere lokalt niveau.

Byfornyelse og byforskønnelse

Syddjurs Kommune arbejder med tre forskellige puljer med økonomiske midler til at understøtte byfornyelser og byforskønnelser. Overordnet set er der tale om

  1. Byfornyelse, færdiggørelse og igangsætning af nye byfornyelsesprojekter
  2. Byudvikling, udarbejdelse af nye byudviklingsprojekter, helhedsplaner, arkitektkonkurrencer mv.
  3. Byforskønnelse, udsmykningsopgaver, forskønnelsestiltag mv.

Disse puljer er dels kommunalt finansieret, dels statsligt finansieret.

Syddjurs Kommune stræber efter løbende at udnytte statslige finansieringsmuligheder til at forbedre og forskønne kommunens byer og landsbyer.

Helhedsplaner

Syddjurs Kommune arbejder i muligt omfang med udgangspunkt i helheds- og udviklingsplaner. Der findes i dag helheds- og udviklingsplaner for flere af kommunens større byer.

Kommunens køb og salg af byggegrunde skal understøtte de eksisterende helhedsplaner og udviklingsplaner, ligesom byudviklingsprojekterne skal danne grundlag for fremtidig kommune- og lokalplanlægning. Eksisterende helhedsplaner kan ses under link i høre side.

Byomdannelse

Egentlig byomdannelse, fra f.eks erhverv til boligformål, sker primært i kommunens større byer. Ebeltoft Havnefront har med Masterplanen foreskrevet omdannelsen fra industri- og erhvervsområder til centerområder, samt offentlige og kulturelle formål. Ligeledes har en lokalplan for det tidligere erhvervsområde ved stationen i Hornslet skabt grundlag for en byomdannelse til blandede byformål i form af punkthuse i op til fem etager, samt erhverv og butikker langs Tingvej. I erhvervsområdet i Mørke er der med et kommuneplantillæg givet mulighed for etablering af et blandet bolig- og erhvervsområde. Omdannelser realiseres gennem udviklings-, kommune- og lokalplaner.

Byudvikling

Der har været arbejdet med områdefornyelsesprojekter flere steder i kommunen, blandt andet i Rønde midtby, Ebeltoft, Kolind og aktuelt Mørke.

Skiltemanual

Skiltemanualen er et delelement i Syddjurs Kommunes arkitekturpolitik. Formålet med retningslinierne i manualen er at fastlægge et administrationsgrundlag for skiltning i Syddjurs Kommune, i og udenfor byområderne. Skiltemanualen vil være vejledende, indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Ved udarbejdelse af fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune skal der enten henvises til skiltemanualen eller indarbejdes bestemmelser om skiltning, der tager udgangspunkt i skiltemanualen. Alle former for skiltning kræver som udgangspunkt tilladelse efter byggeloven. Skiltemanualen og en kommende arkitekturpolitik skal være med til at sikre kvaliteten af de fremtidige bymiljøer.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved planlægning af byudvikling skal der tilstræbes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land. Byudviklingen skal normalt ske i direkte forlængelse af det eksisterende byområde efter princippet "indefra og ud".

Stk. 2. Planlægning af byudvikling skal ske under hensyntagen til det åbne lands interesser, herunder hensynet til beskyttelsen af grundvandet og under hensyn til i øvrigt at forebygge miljøkonflikter.

Stk. 3. Arealer, der indgår i kommuneplanens naturområder, mulige naturområder eller områder af landskabelig eller geologisk interesse, må kun i ganske særlige tilfælde bebygges.

Stk. 4. Ved udlæg af arealer til byformål skal det sikres, at arealanvendelsen ikke fører til forurening af grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Stk. 5. Planlægning af byudvikling skal ske under hensyn til mulighederne for at etablere en effektiv, kollektiv trafikbetjening, herunder bør der sikres en høj arealudnyttelse i stationsnære bydele.

Stk. 6. Byudvikling bør ske i nærheden af offentlig og privat service såsom indkøbsmuligheder.

Stk. 7. Udbygningen skal ske efter rækkefølgebestemmelsen for de enkelte byer.

Stk. 8. I de større byer skal et net af gang- og cykelstier sikre adgang til såvel rekreative mål som til dagligdags transport mellem boliger, børnehaver, skoler, fritidsaktiviteter m.m.


 

Rammer for lokalplanlægning

 Rønde vest (s. 6-7) og Rønde Nord (s. 6,8) i Tillæg 4 til Rønde Kommuneplan 2005-2016.pdf (1.3 MB)

 Ugelbølle (s. 10.11) i Tillæg 4 til Rønde Kommuneplan 2005-2016.pdf (1.3 MB)

 Helhedsplan Eskerod / Rodskov.pdf (15.1 MB)

 Vendehøj et nyt byudviklingsområde i Hornslet.pdf (15.4 MB)

 Udvikling af herlighedsværdier Ryomgaard Kolind Nimtofte og Pindstrup.pdf (11.4 MB)

 Ebeltoft Havnefront.pdf (4.6 MB)

 

Syddjurs Kommunes side med skilte- og facadevejledninger

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk