Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Overordnede principper for byudvikling Generelle rammer for lokalplanlægning

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Generelle rammer for lokalplanlægning
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Generelle rammer for lokalplanlægning

Ved lokalplanlægning for nye boligområder lægges der vægt på et bæredygtigt og energibesparende byggeri, samt tiltag som fremmer motion og en aktiv livsførelse. Blandt andet er der i forbindelse med afsnittet om cykelstier og -ruter udarbejdet en generel ramme, som fastslår, at der igennem alle nye byudviklingsområder skal sikres en gennemgående stiforbindelse.

I afsnittet om Klima og byggeri er der lagt vægt på, at kommende byggeri skal være energibesparende og ved placeringen af nyt byggeri, at der skal tages hensyn til de forventede klimaudfordringer, som fremtiden vil bringe.

Det er endvidere vigtigt, at der tages hensyn til og vises respekt for natur-, landskab- og kulturværdier. Flere af retningslinierne for de tre vækstområder; "Det blå bånd", "Det grønne bånd - Letbanebyerne" og "Ebeltoft" samt "Landområderne" har ligeledes fokus på respekten for landskabet og kulturen. I afsnittene om Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger findes også retningslinjer for beskyttelse af kulturområder og bevaringsværdige bygninger.

Derudover skal friarealer og grønne områder sikres inde i byerne og i de enkelte områder. Det er desuden væsentlig, at der sikres gode adgangsforhold for fodgængere og cyklister, via stier til butikker, kollektiv trafik og ud i det åbne land til udsigtspunkter, bænke, skove og strande.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der skal ved nye boligområder stilles krav om oprettelse af en grundejerforening, som skal have ansvar for vedligeholdelse af private fællesveje og fællesarealer.

Stk. 2. Som udgangspunkt skal grundstørrelserne i tæt-lave boligområder være mindst 250 m² - heri ikke medregnet andel af fællesareal. Hvis særlige planlægningsmæssige hensyn taler for det, kan byrådet dog beslutte at andelen i fællesareal kan medregnes i mindstegrundstørrelsen.

Stk. 3. Der skal i tæt-lave boligområder som minimum være et fælles friareal, der foruden vej- og parkeringsarealer, har en størrelse svarende til boligetagearealet og hvor minimum 10% (af grundarealet) skal være sammenhængende, hvis ikke andet er beskrevet.

Stk. 4. Dobbelthuse må kun placeres i områder til åben-lav bebyggelse eller andet blandet boligområder, hvis grunden har en minimum grundstørrelse på 1.000 m².

Stk. 5. Det skal tilstræbes, at der i de centrale byområder, som minimum er et friareal tilsvarende boligetagearealet.

Stk. 6. Bevaringsværdige bebyggelser og beplantninger skal som udgangspunkt sikres.

Stk. 7. Eksisterende grønne kiler, byparker, bynære golfbaner eller lignende skal som udgangspunkt bevares.


 

Klima og byggeri

Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk