Feldballe - Tåstrup i dag

Feldballe og Tåstrup er beliggende for enden af motortrafikvejen og fungerer primært som bosætningsbyer, hvor især det alternative bosted Friland har oplevet stor popularitet. Indbyggerne er i stort omfang børnefamilier, og med kommunens laveste gennemsnitsalder er servicefunktionerne i høj grad målrettet disse børnefamilier.

Feldballe blev i 2016 kåret som årets landsby af Region Midtjylland. Bedømmelsesudvalgets medlemmer har bl.a. peget på følgende:

Feldballe og Tåstrup fungerer - og ser sig selv - som én samlet byenhed. Tilsammen udgør de to byer et velfungerende bysamfund med friskole, hal, børnehave, aktiverende byrum og dagligvarebutik. Der findes en række foreninger, heriblandt den fælles beboerforening, som bl.a. driver forsamlingshuset. Mange indbyggere orienterer sig mod Rønde, hvor uddannelsesinstitutioner, indkøbsmuligheder, fritidsaktivitet m.m. benyttes.

Feldballe og Tåstrup kan karakteriseres som en langstrakt vejby. Det fysiske bymiljø fremstår i dag hovedsageligt i god tilstand, da der igennem de seneste 5-6 år er sket en omfattende privat renovering af byens huse. Området betjenes af den regionale busrute mellem Aarhus – Grenaa.

Byudviklingen har primært fundet sted mod syd (Friland), og den seneste udvidelse af Friland er under udbygning. Friland Erhverv er også fuldt udbygget, ligesom det også er tilfældet for den seneste parcelhusudstykning ved Grødehøjvænget i Feldballe.

Feldballe - Tåstrup i fremtiden

Der er ca. 450 indbyggere i Feldballe, mens der er ca. 180 indbyggere i Tåstrup. I den seneste 12-årige planperiode er der sket en markant fremgang i antallet af indbyggere set i forhold til byernes størrelse, og det forventes at den positive udvikling vil fortsætte. Denne udvikling kan til dels tilskrives det alternative og attraktive Friland.

Byrådet ønsker, at Feldballes fremtidige udvikling skal ske i retning mod Tåstrup, da en sammenvoksning af byerne vil give mulighed for etableringen af cykel- og gangstier i en mere sikker afstand fra den trafikerede Ebeltoftvej.

Fakta