Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Bosætning

Bosætning er det enkeltområde, hvor Syddjurs Kommune rummer de største potentialer for vækst og udvikling. Her er noget af Danmarks mest enestående natur med Nationalpark Mols Bjerge som kronen på værket. Her er dynamiske bysamfund, det unikke købstadsmiljø i Ebeltoft, og hyggelige og velfungerende landsbyer – og alle steder med attraktive grundpriser. Sidst men ikke mindst er der nærhed til Aarhus og dermed nem adgang til arbejdspladserne og de store kulturtilbud i det østjyske vækstcenter.

Tiltrækning og fastholdelse af borgere er helt afgørende for Syddjurs Kommunes fremtid. Og der ligger en stor mulighed for vækst – og dermed en stor mulighed for at påvirke kommunens økonomiske råderum – ved et fortsat stærkt fokus på bosætning. En offensiv bosætningspolitik med udgangspunkt i Syddjurs Kommunes unikke kvaliteter og nærheden til Aarhus skal derfor styrke fremtidens kommunale økonomi.

Bosætningspolitik - vækstområder og landområder

Det overordnede princip for byudviklingen af Syddjurs Kommune tager udgangspunkt i en inddeling af kommunen i
1.Det grønne bånd, Det blå bånd og Ebeltoft, der udgør tre vækstområder med særlige forudsætninger for at fungere som vækstmotorer for udviklingen
2.Landområder og landsbyer, der ikke på samme måde udgør vækstområder, men hver især rummer lokale kvaliteter og styrker

De tre udviklingsområder i Syddjurs Kommune

Med udpegningen af de tre vækstområder ønsker byrådet, at byudviklingen sker i tilknytning til de eksisterende trafikkorridorer og hovedinfrastrukturen i form af letbane, hovedveje og busser. Og at den sker, hvor en markedsdreven udvikling allerede er i gang. Ligeledes er det i disse områder, at størstedelen af kommunens arbejdspladser i dag er lokaliseret, og hvor private såvel som offentlige investeringer er planlagt. Dermed prioriteres byvækst og byudvikling der, hvor den understøtter infrastrukturen, den kollektive transport og den øvrige private og offentlige service.

Syddjurs Kommune vil, hvor efterspørgslen tilsiger det, til stadighed skabe unikke boligtilbud, der tiltrækker familier fra det østjyske vækstcenter til økonomisk gavn for hele kommunen. Op imod halvdelen af de op imod 2.000 nye borgere, der hvert vælger at flytte til Syddjurs, kommer fra Aarhus Kommune. Dette har i særlig grad kunnet ses i de Aarhus-nære dele af kommunen, hvor byer som Hornslet, Ugelbølle og Rønde er vokset markant det sidste årti.

Attraktive boligområder tæt på Aarhus, naturen, offentlige institutioner og infrastruktur

Byrådet vil gennem den fysiske planlægning sikre, at der kan skaffes attraktive arealer og etableres spændende boliger og boligområder, der giver Syddjurs Kommune adgang til og andel i den østjyske vækst. På baggrund af den generelle flytning fra land til by samt de seneste års udvikling vurderer Byrådet, at hovedparten af nye byggegrunde i Syddjurs Kommune skal udlægges i tilknytning til det østjyske vækstcenter.

Sundhed og adgang til natur- og fritidsoplevelser er i dag vigtige parametre i folks valg af bosætningssted. Byrådet vil derfor etablere boligområder, der fremmer det sunde liv og adgangen til naturen.

Byrådet ønsker at tiltrække børnefamilier. En velfungerende offentlig service i form af blandt andet skoler og institutioner er sammen med kultur- og fritidsoplevelser af høj kvalitet afgørende, når børnefamilierne vælger, hvor de vil bosætte sig. Syddjurs Kommune har allerede i dag et skoletilbud af høj kvalitet, ligesom det rige kultur- og fritidsliv rummer masser af tilbud til børnefamilier. Byrådet vil vedvarende sikre, at Syddjurs Kommune er attraktiv for børnefamilier.

En velfungerende infrastruktur og tilgængelighed er som rammevilkår forudsætningen for, at Syddjurs Kommune kan lykkes med at fastholde og tiltrække borgere. Syddjurs Kommune har derfor sammen med Norddjurs Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland igangsat arbejdet med en mobilitetsstrategi for Djursland. Læs mere under mobilitet.

Byrådets målsætninger:

  • Byrådet vil fastholde kommunens nuværende borgere og tiltrække nye borgere og virksomheder.
  • Byrådet vil gennem den fysiske planlægning sikre, at der kan skaffes attraktive arealer til bosætning.
  • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommunes vækst og udvikling sker på bæredygtig vis og på baggrund af helhedsplanlægning.
  • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommunes enestående landskaber og kulturhistorie skal give områderne identitet og stedskvalitet.
  • Byrådet vil udvikle kommunens byer med udgangspunkt i disses forskellige styrker og kvaliteter.
  • Byrådet vil udarbejde en stærk bosætningspolitik med udgangspunkt i Syddjurs Kommunes unikke kvaliteter og nærheden til Aarhus.
  • Byrådet vil arbejde målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen og sikre kulturoplevelser til kommunens borgere.
  • Byrådet vil i næste planperiode foretage allerede planlagte byudviklinger samtidig med, at der i perioden arbejdes for at omsætte et muligt boligområde ved Eskerod/Rodskov til kommuneplanlægning.
  • Byrådet vil fastholde de mindre landsbysamfund. Derfor skal der bakkes op om de lokale initiativer og det foreningsliv, der stimulerer engagement i landsbyerne.
  • Byrådet ønsker i endnu højere grad at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv således, at et bredt udvalg af arbejdspladser sikres.

 

Temahæfte om Det blå bånd - Kalø bugt området som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.4 MB)

Temahæfte om Det grønne bånd - Letbanebyerne som optakt til Forslag til kommuineplan 2013.pdf (4 MB)

Temahæfte om Ebeltoft som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (4.6 MB)

Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (11 MB)

 

Syddjurs Befolkningsprognose 2013-2025.pdf (1.5 MB)

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk