Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det grønne bånd Byer i det grønne bånd Thorsager

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Byer i det grønne bånd
  Hornslet
  Mørke
  Thorsager
  Ryomgård
  Kolind
  Områdefornyelse i Mørke
  Helhedsplan for Hornslet Midtby
  Kolind+
  Mobilitet og bosætning i det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Thorsager

Thorsager i dag

Thorsager er beliggende centralt i kommunen og fungerer primært som bosætningsby. Byen tilbyder flere offentlige og private servicefunktioner som bl.a. dagligvarebutik, skole, hal, børneinstitutioner, forsamlingshus og et udvalg af velfungerende foreninger. Byen er omgivet af store skove med gode muligheder for rekreative udfoldelser.

Mange af indbyggerne i Thorsager orienterer sig mod Rønde, hvor uddannelsesinstitutioner, indkøbsmuligheder, fritidsaktivitet m.m. benyttes. En af de aktive foreninger i Thorsager er distriktsrådet, som aktuelt arbejder på at etablere et medborgerhus/kulturhus, der skal fungere som samlingssted for byens unge og øvrige borgere.

Det fysiske bymiljø fremstår hovedsageligt i god vedligeholdelsesstand, og der er på hovedgaden gennemført hastighedsnedsættende foranstaltninger. Der gælder en udviklende og bevarende lokalplan for Thorsager Bymidte (Lokalplan nr. 34).

Byudviklingen har primært fundet sted mod nord, i retning mod jernbanen og den gamle stationsbygning, og mod syd i retning mod Rønde. Der er i byen et ønske om at etablere et standsningssted ved letbanen. Folketinget har i 2015 bevilliget 5 mio. kr. som rammebevilling, hvilket dog ikke dækker det samlede likviditetsbehov til et standsningssted. Byrådet undersøger derfor muligheden for at tilvejebringe yderligere likviditet til projektet.

Thorsager i fremtiden

I den seneste 12-årige planperiode er der sket en lille fremgang i antallet af indbyggere, og denne afdæmpede udvikling forventes at fortsætte. Der findes i Thorsager flere ubebyggede rammeudlæg til boliger, og det vurderes, at disse rammeudlæg mere end rigeligt kan dække behovet for nye boliger i den kommende planperiode. Derfor udtages med Kommuneplan 2016 et boligareal svarende til ca. 4.9 ha af planlægningen.

Dagligvarebutikken, som i dag er beliggende i den østlige ende af hovedgaden, ønsker på grund af dårlige tilkørselsforhold og begrænsede muligheder for udvidelse, at flytte ud til erhvervsområdet ved Ryomvej. Der er derfor sideløbende med Kommuneplan 2016 igangsat planlægning for en ændring af bymidteafgrænsningen. Efter rækkefølgebestemmelsen prioriteres området nr. 10.1.B7 først og derefter 10.1.B3 og sidst 10.1.B5.

Byrådet arbejder for etablering af et nyt letbane-standsested ved Thorsager. Læs mere under Mobilitet, "trafikknudepunkter og letbanestationer".

Fakta

Demografi  
Antal indbyggere 2000: 1253
Antal indbyggere 2012: 1336
Antal indbyggere 2016 1424
Ændring 2012 - 2016 92
Pendlingstider  
Bus: Randers-1t 15 min Aarhus - 50 min
Bil: Randers-32 min Aarhus - 26min

 

 

 

 

Byskitse Thorsager.pdf

 

Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (11 MB)

pdf Temahæfte om Det grønne bånd som optakt til Forslag til Kommuneplan 2013.pdf (4 MB)

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk