Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det grønne bånd Byer i det grønne bånd Ryomgård

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Byer i det grønne bånd
  Hornslet
  Mørke
  Thorsager
  Ryomgård
  Kolind
  Områdefornyelse i Mørke
  Helhedsplan for Hornslet Midtby
  Kolind+
  Mobilitet og bosætning i det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Ryomgård

Ryomgård i dag

Ryomgård er placeret i naturskønne omgivelser med god adgang til rekreative områder. Ryomgård fungerer primært som bosætningsby, men er også hjemsted for et af kommunens større erhvervsområder. Ryomgård tilbyder gode handels- og servicefunktioner, bl.a. dagligvare- og udvalgsvarebutikker, samt offentlig service i form af kommuneskole, institutioner, aktivitetscenter og ældrecenter. Desuden findes en privatskole, produktionshøjskole og et aktivt foreningsliv med flere veletablerede idrætsforeninger, samt et jernbanemuseum.

Byens butikker er placeret på Slotsgade og langs med Vestergade, mens stationsområdet fungerer som et trafikknudepunkt, hvor togtrafikken fra Aarhus mødes med bustrafikken mod Norddjurs. Byens funktioner, især foreningslivet, tiltrækker borgere fra oplandet, heriblandt Nimtofte og Pindstrup. I sommerhalvåret passerer mange turister gennem byen på vej til og fra Djurs Sommerland.

Ryomgård er placeret på kanten af en israndslinje, hvor byens boligområder er beliggende i det højereliggende og bakkede morænelandskab, mens byens erhvervsområde er placeret på den flade smeltevandsterrasse. Disse to områder adskilles markant af jernbanen.

Ryomgård i fremtiden

Ryomgård har et stort potentiale for fortsat at fungere som en attraktiv bosætningsby. Den primære byudvikling for bosætning vil finde sted mod nordøst, nord og vest. Byrådet ønsker at skabe en klar bymæssig afgrænsning til naturen således, at de natur- og kulturhistoriske værdier, der findes i bl.a. landsbyen Marie Magdalene og Ny Ryomgård, respekteres. Med etableringen af den gamle banesti mod Pindstrup og Auning er endnu et kulturhistorisk spor i området blotlagt samtidig med, at en rekreativ infrastruktur er sikret. I forbindelse med evaluering af de hidtidige områdefornyelsesprojekter i Kolind og i Mørke vil Byrådet tage stilling til om der skal igangsættes nye tiltag i f.eks. Ryomgård.

I den kommende 12 års planperiode fra 2016 - 2028 forventer Byrådet en befolkningstilvækst på 450 personer. Der eksisterer en betydelig restrummelighed, som med Kommuneplan 2016 suppleres med et mindre udlæg ved Ryomgård Realskole. Ved stationsområdet er der mulighed for byfortætning og distriktsrådet arbejder aktuelt med udviklingen af den såkaldte "sorte firkant" til et boligområde. Der er endvidere udlagt et perspektivområde i den nordøstlige del af byen.

Frem mod letbanens åbning vil byrådet gennemføre en opgradering af stationen, med henblik på at udnytte de muligheder den kommende letbane giver for byen.

Byrådet ønsker, at der skabes incitamenter for fortætning og fornyelse af det privatejede erhvervsområde syd for banen.

 

Fakta

Demografi  
Antal indbyggere 2000: 1925
Antal indbyggere 2012: 2376
Antal indbyggere 2016 2396
Ændring 2012 - 2016 20
Pendlingstider  
Tog: Aarhus - 44 min Grenaa - 27 min
Bil: Aarhus - 32 min Grenaa - 30 min

 

 

 

 

Temahæfte om Det grønne bånd - Letbanebyerne som optakt til Forslag til kommuineplan 2013.pdf

Byskitse Ryomgaard

Udvikling af herlighedsværdier Nimtofte, Pindstrup, Kolind og Ryomgård.pdf

 

Midttrafik - Letbanen

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk