Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det grønne bånd Byer i det grønne bånd Mørke

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Byer i det grønne bånd
  Hornslet
  Mørke
  Thorsager
  Ryomgård
  Kolind
  Områdefornyelse i Mørke
  Helhedsplan for Hornslet Midtby
  Kolind+
  Mobilitet og bosætning i det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Mørke

Mørke i dag

Mørke har siden 2008 oplevet en positiv tilvækst af borgere. En udvikling, der kan tilskrives den relative nærhed til Aarhus og Grenaabanen, hvor Mørke udgør et attraktivt sted at bosætte sig for familier med et eller flere medlemmer, der arbejder i Aarhus. Mørke tilbyder god offentlig service i form af skole, børneinstitutioner, idrætsanlæg med hal og ældrecenter. Byen er desuden forsynet med to dagligvarebutikker og et stærkt foreningsliv.

Byen er planlægningsmæssigt adskilt af hovedvejen Ebeltoftvej - Randersvej. Boligområderne er overvejende placeret vest for hovedvejen med god adgang til skolen. De større erhvervsområder samt idrætsanlægget med hal er placeret øst for vejen. Erhvervsområderne har de seneste år oplevet en markant nedlæggelse og udflytning af arbejdspladser og funktioner. Der eksisterer derfor mulighed for anvisning af arealer til virksomheder.

Byområderne vest for hovedvejen er præget af flere grønne, offentlige områder, ligesom Gl. Mørke fremstår med sin oprindelige landsby-idyl.

Mørke i fremtiden

Aarhus Centrum kan nås i bil på under en halv time, ligesom god kollektiv trafikbetjening med bl.a. timedrift på den kommende letbane, samt gode busforbindelser betyder nærhed og tilgængelighed til et stort arbejdspladsopland. I den kommende 12 års planperiode fra 2013 - 2025 forventer Byrådet en befolkningstilvækst på op til 150 personer. Der udtages ca. 6.2 ha boligområde i Mørke nord. Det vurderes, at restrummeligheden for boliger vil være tilstrækkelig til at dække behovet den kommende planperiode.

Gennemførelse af den politisk prioriterede områdefornyelse og her særligt et forskønnelsesprojekt i tilknytning til Ebeltoftvej - Randersvej og stationsområdet, er påbegyndt med henblik på at styrke Mørke som bosætningsområde.

Frem mod letbanens åbning vil byrådet gennemføre en opgradering af stationen, med henblik på at udnytte de muligheder den kommende letbane giver for byen.

Se mere om veje under kommuneplanens afsnit om infrastruktur.

Fakta

 

Demografi  
Antal indbyggere 2000: 1415
Antal indbyggere 2012: 1527
Antal indbyggere 2016 1627
Ændring 2012 - 2016 100
Pendlingstider  
Tog: Aarhus-36min Grenaa - 37min
Bil: Aarhus-25 min Grenaa - 38min

 

 

 

 

Temahæfte om Det grønne bånd - Letbanebyerne som optakt til Forslag til kommuineplan 2013.pdf (4 MB)

Byskitse mørke.pdf (875.9 KB)

 

Midttrafik - Letbanen

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk