Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det grønne bånd Byer i det grønne bånd Kolind

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Byer i det grønne bånd
  Hornslet
  Mørke
  Thorsager
  Ryomgård
  Kolind
  Områdefornyelse i Mørke
  Helhedsplan for Hornslet Midtby
  Kolind+
  Mobilitet og bosætning i det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Kolind

Kolind i dag

Kolind er placeret i den østligste ende af det grønne bånd og er derfor i mindre grad end de øvrige letbanebyer kendetegnet ved nærhed til det østjyske vækstcenter. Men med den færdiggjorte områdefornyelse og sin naturskønne beliggenhed ved Kolindsund vil Kolind også i fremtiden have gode forudsætninger for at videreudvikles som bosætningsby.

Kolind fungerer i dag primært som bosætningsby, men der findes også en række lokalforsynende virksomheder og flere detailhandelsbutikker. I kraft af et stort opland er Kolind et naturligt, lokalt centrum for offentlig service, dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Desuden findes et aktivt og bredt udvalg af forenings- og idrætstilbud.

Byens handelsliv er centreret omkring den øverste del af Bredgade og Midtpunktet. I området omkring stationen findes byens apotek og Kafé Kolind. Bredgade har længe været belastet af tung trafik, men med vejforlægningen af Tennisvej ledes den tunge trafik nu uden om byens midtpunkt.

Kolind har i den seneste årrække udviklet sig mod syd og sydvest med nye områder til både bolig og erhverv, og der findes i dag store restrummeligheder i boligområderne.

Kolind i fremtiden

Kolind har potentiale til også i fremtiden at fungere som en attraktiv bosætningsby. Byrådet ønsker, at den primære byudvikling for bosætning skal finde sted mod syd og øst. Ved et ønske om en yderligere satsning på bosætning eksisterer der givetvis et uudnyttet potentiale i en reetablering af Kolindsund, hvilket dog vil ske på bekostning af de nuværende landbrug. Fremtiden for Kolindsund bør afklares i den kommende 12 årige planperiode.

Frem mod letbanens åbning vil byrådet gennemføre en opgradering af stationen, med henblik på at udnytte de muligheder den kommende letbane giver for byen.

I den kommende 12 års planperiode fra 2013 - 2025 forventer Byrådet en befolkningstilvækst på 130 personer. Da der i dag eksisterer en betydelig boligrestrummelighed udtages med Kommuneplan 2016 boligarealer savrende til 14.1 ha.

Nord for Kolind findes der forskellige planer for en nord-syd gående vej. Se mere om mulige nye veje under kommuneplanens afsnit om infrastruktur.

Fakta

Demografi
Antal indbyggere 2000: 1639
Antal indbyggere 2012: 1768
Antal indbyggere 2016 1844
Ændring 2012 - 2016 76
Pendlingstider
Tog: Aarhus-50 min Grenaa - 21 min
Bil: Aarhus-34 min Grenaa - 27 min

 

Temahæfte om Det grønne bånd - Letbanebyerne som optakt til Forslag til kommuineplan 2013.pdf

Byskitse Kolind.pdf

Udvikling af herlighedsværdier Nimtofte, Pindstrup, Kolind og Ryomgård.pdf (11.4 MB)

 

Midttrafik - Letbanen

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk