Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det grønne bånd Byer i det grønne bånd Hornslet

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Byer i det grønne bånd
  Hornslet
  Mørke
  Thorsager
  Ryomgård
  Kolind
  Områdefornyelse i Mørke
  Helhedsplan for Hornslet Midtby
  Kolind+
  Mobilitet og bosætning i det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Hornslet

Hornslet i dag

Hornslet ligger tæt på grænsen til Aarhus Kommune og med en afstand på kun 20 km til Aarhus Centrum. Derfor er Hornslet også den af letbanebyerne, der har oplevet den største vækst af tilflyttere de seneste år, og er den by i det grønne bånd, hvor udpendlingen til Aarhus er mest markant.

Hornslets bymidte koncentreres omkring stationen, kirken og forbindelsesvejen Byvej, der sammen med Tingvej i dag udgør Hornslets primære handelsgade. Der er i 2008-09 gennemført byforskønnelse for en delstrækning af denne handelsgade. En særlig kvalitet for Hornslet er to markante, grønne kiler omkring naturlige vandløb, som strækker sig helt ind til bymidten. Den nordligste af disse kiler opleves ved bevægelse ad Tingvej, hvorimod den sydligste kiles synlighed mangler i bymidten.

Hornslets boligområder har udviklet sig omkring bymidten, hvorimod erhvervsområderne er placeret syd for byen med forbindelse til gennemfartsvejen Løgtenvej. Frem til 2008 oplevedes en efterspørgsel på erhvervsområder i Hornslets industrikvarter, men denne efterspørgsel er de seneste år stagneret.

Hornslets udbud af offentlig og privat service, et velfungerende foreningsliv m.m. afspejler, at der er tale om en af kommunens største byer.

Hornslet i fremtiden

Når Grenaabanen genåbner som letbane i 2017, arbejder byrådet for, at frekvensen går fra halvtimesdrift til drift hver 15. minut, en udvikling der vil styrke Hornslet som bosætningsområde. Frem mod letbanens åbning vil byrådet gennemføre en opgradering af stationen, med henblik på at udnytte de muligheder den kommende letbane giver for byen. I den kommende 12 års planperiode fra 2016-2028 forventes en befolkningstilvækst på op imod 700 personer. Der udlægges derfor et nyt boligområde i Hornslet syd på ca. 7.3 ha.

Hornslet begrænses i sin udvikling i flere retninger på grund af planmæssige og naturlige restriktioner i form af ubebyggelige lavbundsarealer, herregårdslandskab og israndslinie. Derfor ønsker byrådet, at der fremadrettet fokuseres på byfortætning. Et eksempel på en sådan byfortætning er omdannelsen af den stationsnære Varo/Stark-grund. Desuden ønsker byrådet at sikre færdigrenoveringen af bymidten.

En planlagt forbindelsesvej mellem Ågårdvej og Hornbjergvej har i den forrige Kommuneplan 2009 givet anledning til udlæg af perspektivområder. Disse perspektivområder fastholdes, og der udlægges desuden et nyt perspektivområde i den nordøstlige del af Hornslet og i forlængelse af Hornslethallens og børnehaven Mosegårdens arealer. I forbindelse med de eksisterende erhvervsgrunde i den sydlige del af Hornslet fastholdes et område til erhverv.

Byrådet ønsker desuden at arbejde for en vejforbindelse fra Løgtenvej med tilslutning i en rundkørsel ved motorvejen mod Aarhus. Det vurderes, at en sådan vej vil forkorte rejsetiden mellem Hornslet og Aarhus. Se mere om mulige nye veje under kommuneplanens afsnit om infrastruktur.

Fakta

Demografi
Antal indbyggere 2000: 4702
Antal indbyggere 2012: 5346
Antal indbyggere 2016 5652
Ændring 2012 - 2016 306
Pendlingstider
Tog: Aarhus-29min Grenaa - 42min
Bil: Aarhus-22 min Grenaa - 43min

 

Temahæfte om Det grønne bånd - Letbanebyerne som optakt til Forslag til kommuineplan 2013.pdf (4 MB)

Byskitse Hornslet.pdf (13.9 MB)

Vendehøj et nyt byudviklingsområde i Hornslet.pdf (15.4 MB)

 

Midttrafik - Letbanen

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk