Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det grønne bånd

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Byer i det grønne bånd
  Områdefornyelse i Mørke
  Helhedsplan for Hornslet Midtby
  Kolind+
  Mobilitet og bosætning i det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Det grønne bånd

Langs Det grønne bånd, der snor sig med jernbanen ind i det indre Djursland, finder man fem vækstbyer bundet sammen af den kommende letbane og den øvrige infrastruktur; nemlig de gamle stationsbyer Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind, samt Thorsager, som letbanen passerer forbi.

Det grønne bånd - udviklingsområde i Syddjurs Kommune

Byerne i Det grønne bånd er forbundet direkte med det østjyske vækstcenter via letbanen. De byder sig derfor til som attraktive bosætningsområder for udflyttere fra blandt andet Aarhus, der her vil finde attraktive byområder kombineret med høj tilgængelighed. Alle byerne i Det grønne bånd har da også oplevet en stigende bosætning siden 2000 – mest markant i Hornslet og Ryomgård.

Hornslet, Mørke, Thorsager, Ryomgård og Kolind er alle byer med spændende boligformer, et varieret handelsliv, levende foreningsliv, et spændende kultur- og fritidstilbud og et aktivt lokaldemokrati. Samtidig er det byer, der fungerer som trafikknudepunkter og ’centerbyer’ for det omkringliggende opland, der søger til disse byer og bruger de servicetilbud, byerne tilbyder. Samtidig er byerne centre for det omkringliggende opland, der søger til disse byer og bruger de servicetilbud, byerne tilbyder.

Gennem de seneste år har Grenaabanen fået stadig større betydning som egentlig transportkorridor mod Aarhus, især for pendlerne. Der er således allerede flere som bruger Grenaabanen nu, end man forventede da man tog beslutningen om, omdanne den til letbane. Byrådet forventer at denne udvikling vil tage til i styrke, når Grenaabanen genåbner som letbane i 2017.

Byrådet har derfor udpeget disse ’letbanebyer’ som udviklingsområder i Syddjurs Kommune med en fremtidig rolle som primært bosætningsområder. Byrådet vil derfor i den kommende planperiode udvikle disse byer, sikre den nødvendige offentlige og private service samt ikke mindst synliggøre og markedsføre de mange attraktive bosætningsmuligheder.

Mens befolkningsudviklingen har været positiv, har byerne i Det grønne bånd også i de senere år oplevet en transformation, hvor større industrivirksomheder har valgt at udflytte og nedlægge arbejdspladser. Arbejdspladser, der ikke i et tilsvarende omfang er blevet erstattet af nye arbejdspladser. Ligeledes knytter der sig en række ensartede udfordringer til byerne i Det grønne bånd. Udfordringer, som Byrådet ønsker at arbejde med i den kommende planperiode, og som er tæt forbundet med byernes historie som stationsbyer og tidligere, større arbejdspladsområder.

Disse udfordringer omfatter blandt andre et behov for omdannelse og optimering af stationsområderne i forbindelse med letbaneetableringen, og gentænkning af omfartsveje og anden infrastruktur. Det er også behov for byfortætning, blandt andet gennem byomdannelse af tidligere erhvervsområder. Og det er sikring af detailhandelens muligheder og et løft af hovedgaderne, der oplever flere tomme butikslokaler og ind imellem lidt forsømte facader.

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:


 

Temahæfte om Det grønne bånd - Letbanebyerne som optakt til Forslag til kommuineplan 2013.pdf (4 MB)

 

Syddjurs Befolkningsprognose 2013-2025.pdf

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk