Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det blå bånd Byer i det blå bånd Rodskov og Eskerod

Bosætning
  Det blå bånd
  Byer i det blå bånd
  Rodskov og Eskerod
  Ugelbølle
  Rønde
  Vrinners
  Knebel
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Rodskov og Eskerod

Der er med denne kommuneplan udpeget byudviklingsområder i kommunens mest Aarhusnære område ved Eskerod og Rodskov med det formål at sikre Syddjurs Kommune andel i den østjyske vækst og dermed muligheden for at vedligeholde fremtidens velfærdskommune. Området forudsættes på sigt at kunne rumme mere end 5.000 indbyggere. Miljømæssig bæredygtighed er en væsentlig begrundelse for udpegningen af området, hvor tilgængelighed og afstand til Aarhus spiller en afgørende rolle i en bæredygtig udvikling af Syddjurs Kommune, hvor store dele af arbejdskraften hver dag pendler til arbejdspladserne i Aarhus og det øvrige Østjylland.

På tidspunktet for kommuneplanens fremlæggelse som forslag behandler Fredningsnævnet en fredningssag for området rejst af Danmarks Naturfredningsforening.

Rodskov / Eskerod i dag

Området udgør et randmorænelandskab med mange mindre skov- og vådområder. Især syd for Aarhusvej er dette karakteristisk, mens området nord for landevejen er karakteriseret ved sin flotte udsigt over Kalø Vig.

Rodskov og Eskerod er to mindre landsbyer, der fungerer som bosætningsbyer. Offentlig og privat service i form af skoler, institutioner og dagligvarebutikker benyttes i Hornslet, Rønde, Ugelbølle og Skødstrup-Løgten. For Rodskov gælder det, at byen er delt i to af Aarhusvej. Den ældste del af byen er beliggende syd for landevejen i landzone, mens den yngre del af byen ligger nord for landevejen i byzone. Eskerod er beliggende syd for Aarhusvej i et kuperet terræn.

Der findes et aktivt foreningsliv i området med flere veletablerede foreninger. I Rodskov findes forsamlingshuset, som er vært for mange årlige arrangementer og desuden tilbyder omklædningsfaciliteter for områdets idrætsforeninger.

Infrastrukturelt er der tale om en veludbygget vejbetjening, med en gennemgående hovedfærdselsåre i form af Aarhusvej og kort afstand til Djurslandsmotorvejen. Områdets kollektive trafik betjenes af Midttrafik, med fire ruter fra Aarhus til Rønde. Letbanen vil fra 2017 desuden betjene strækningen Aarhus - Hornslet. Byudvikling i dette område vil med andre ord være kendetegnet ved høj tilgængelighed og udnyttelse af eksisterende infrastruktur.

Rodskov / Eskerod i fremtiden

Med Kommuneplan 2016 fastholdes byudviklingsprojektet i kommuneplanlægningen. Dette sker i form af af rammeområder til boliger og service i direkte tilknytning til de to bysamfund Rodskov og Eskerod. Der foretages med Kommuneplan 2016 ikke egentlig detailplanlægning af de nye byudviklingsområder. Dette vil ske efterfølgende i form af en helhedsplan for området, der udarbejdes i dialog med områdets borgere, landskabsarkitekter, byplanlæggere, økonomer, sociologer og investorer. Det nye byudviklingsområde udvikles derefter etapevis over de næste mange år og realiseres i konkrete lokalplanforslag. Eskerod forudsættes i denne forbindelse overført til byzone med kommende lokalplanlægning.

Til grund for helhedsplanlægningen skal ligge de værdier, der er defineret i værdikataloget for Kalø Bugt-området samt øvrige udarbejdede dokumenter. Det vil derfor blandt andet gælde for området, at:

  • Landskabets kvaliteter bevares og synliggøres.
  • Udbygningen skal ske på grundlag af planlægning på højt kvalitetsmæssigt niveau, hvor bevarelse af områdets værdier er omdrejningspunktet for byudviklingen.
  • Den visuelle påvirkning af kysten skal imødegås ved særlige krav til arkitekturen. Blandt andet til grønne, beplantede flader, sammenhængende bebyggelser i helheder og ingen reflekterende materialer.
  • Placeringen af ny bebyggelse skal ske i respekt for naturlige landskabselementer, diskret i forhold til indsigt fra kysten og ikke opleves som en gene for kystlandskabet.
  • Området er i stort omfang beliggende bag ved eksisterende skovbeplantning og det åbne kig til kysten mellem skovbeplantningen skal respekteres.
  • Boligerne skal underordnes landskabet og med et arkitektonisk udtryk, der er i harmoni med områdets natur, landskab og kulturhistorie.
  • Kun i bebyggelsernes allernærmeste omgivelser anlægges veje, parkeringsmuligheder, terrasser og lignende.
  • Landskabets former skal respekteres og må ikke ændres. Det betyder at bebyggelse skal tilpasse sig de eksisterende karakteristiske landskabsformer, og eksisterende terræn må så vidt muligt ikke reguleres.
  • Planter og dyrs muligheder skal sikres gennem grønne kiler og spredningskorridorer.
  • Områdets arts- og biodiversitet skal beskyttes og bevares.

Der må for området Eskerod/Rodskov de første mange år forventes et betydeligt samspil med de eksisterende byområder Ugelbølle, Rønde og Hornslet, hvad angår offentlig og privat service. I takt med det nye områdes udbygning vil der blive planlagt for servicefunktioner.

Fakta

Demografi
Antal indbyggere 2016 360
Pendlingstider
Bus: Aarhus-27 min Grenaa - 68min
Bil: Aarhus-18 min Grenaa - 40min 

Temahæfte om Det blå bånd - Kalø bugt området som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf

Helhedsplan Eskerod / Rodskov

 

Byudviklingsprojektets officielle hjemmeside - Kalø Bugt - nyt byområde

Værdikatalog for Kalø Bugt - Værdier og principper for planlægningen af Kalø Bugt

 Ansøgning - Kalø bugt.pdf (33 MB)

 Strukturplan - Kalø bugt.pdf (4.8 MB)

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk