Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016

Status

   

Byrådet vedtog den 30. marts 2016 forslag til Kommuneplan 2016. Forslaget var i offentlig høring i perioden 19. april – 14. juni 2016
Kommuneplan 2016 blev endeligt vedtaget på Byrådets møde den 21. september 2016, og offentliggjort den 11. oktober 2016.

Den endelige vedtagelse af ovennævnte plan kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål om tilblivelsen af en plan påklages. Dette betyder, at du fx kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes digitalt til Natur og Miljøklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk, eller på www.virk.dk. En evt. klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uge fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 08.11.2016.

Du kan læse mere om klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, på www.nmkn.dk/klage.

Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for denne annonces offentliggørelse.

Se mere om endelige planer, retsvirkninger og klagevejledning på www.syddjurs.dk/endeligvedtagelse

Kommuneplan 2016

 

Hvad gælder for mig?

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplantillæg

Rammer for lokalplanlægningen

Retningslinier og generelle rammer (en opsamling)

Miljøvurdering af Syddjurs Kommuneplan

Redegørelse til Syddjurs Kommuneplan

Eksterne Links

Interne Links

Webkort

 

Velkommen til Kommuneplan 2016 for Syddjurs Kommune.

Syddjurs Byråd er stolte over at kunne præsentere den overordnede plan for kommunens udvikling i de kommende år – Kommuneplan 2016.

Syddjurs Kommune er et godt og smukt sted at bo, leve og arbejde – og at besøge, som hundredetusindvis af turister gør det hvert år. Dette potentiale vil vi udnytte gennem en fokuseret og prioriteret indsats. Byrådet har derfor i 2014 fundet, at tiden var inde til at forny visionen for Syddjurs Kommune. Visionen kan du læse nedenfor.

Kommuneplan 2016 sætter byrådet med udgangspunkt i visionen fokus på følgende indsatsområder, der skal præge kommunens udvikling i 2016-2028: Bosætning, Erhvervsudvikling og beskæftigelse, Mobilitet, Kulturen i Syddjurs, Det innovative Syddjurs, Natur, kultur og landskab, Vand og Tekniske anlæg.

Kommuneplan 2016 offentliggøres den 4. oktober 2016, hvorfra den har retsvirkning over for Byrådet og kommunens forvaltninger.

Kommuneplanen er et samlet udtryk for hvordan Byrådet ønsker, at den kommende udvikling i Syddjurs Kommune bør ske.

Efter planlovens § 12 har Byrådet og kommunens forvaltninger efter forslagets endelige vedtagelse ret og pligt til at administrere udviklingen i Syddjurs Kommune efter Kommuneplan 2016.

Syddjurs Byråds Vision 2014

Syddjurs Kommune er regionens mest attraktive bosætningsområde for familien, fordi man her kan kombinere vandet, stranden, den enestående natur og et sundt og aktivt liv med nærheden til både den daglige service og den østjyske byregion.

Samtidig skaber Syddjurs Kommune en velfærdsalliance, hvor borgeren står i centrum gennem åbenhed, nærhed og inddragelse, og hvor det samlede erhvervsliv oplever en kundevendt tilgang med stor erhvervsvenlighed og optimale rammevilkår.

Syddjurs som en aktiv og attraktiv del af den østjyske byregion

Borgere og virksomheders dagligdag udspiller sit virke i den samlede byregion, og ikke blot i én by, eller for den sags skyld èn kommune.

Vi pendler gerne efter det rigtige job. Boligen vælges dér, hvor den bedst kan realisere drømmene om et godt liv. Og vi flytter os gerne hen til den kulturinstitution, den fritidsbeskæftigelse eller det naturområde, som er spændende i dag. Og virksomhederne henter arbejdskraft fra hele byregionen.

Derfor tager kommuneplan 2016 sit afsæt i, at den fysiske og strategiske planlægning skal styrke kommunens sammenhængskraft med hele den østjyske byregion. Kommuneplan 2016 bygger på de fælles planprincipper som er defineret i:

  • Businessregion Aarhus fælles planstrategiske vision fra 2016
  • Businessregion Aarhus strategiske infrastrukturarbejde
  • Djurs Mobilitetsstrategi
    som er Djurslandskommunernes fælles strategi for at styrke sammenhængskraften på Djursland og mod den øvrige østjyske byregion.

På den måde skal planlægningen være med til at:

  • skabe en stærk og sammenhængende byregion med attraktive muligheder for virksomhedslokalisering, uddannelse og bosætning
  • byregionen fungerer effektivt og bæredygtigt på tværs af kommunegrænser og at opnå en optimal sammenhæng mellem byudvikling og mobilitet
  • skabe en robust byregion i forhold til fremtidens udfordringer og udnytte grønne planløsninger til at skabe udvikling og vækst i området.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk