Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2013 Mål og retningslinjer Bosætning og byudvikling Det grønne bånd - Letbanebyerne Hornslet

 

Hornslet

Hornslet i dag

Hornslet ligger tæt på grænsen til Aarhus Kommun og med en afstand på kun 20 km til Aarhus Centrum. Derfor er Hornslet også den af letbanebyerne, der har oplevet den største vækst af tilflyttere de seneste år, og den by i det grønne bånd hvor udpendlingen til Aarhus er mest markant.

Hornslets bymidte koncentreres omkring stationen, kirken og forbindelsesvejen Toftevej - Tingvej, der udgør Hornslets primære handelsgade. Der er i 2008-09 gennemført byforskønnelse for en delstrækning af denne handelsgade. En særlig kvalitet for Hornslet er to markante, grønne kiler omkring naturlige vandløb, som strækker sig helt ind til bymidten. Den nordligste af disse kiler opleves ved bevægelse ad Tingvej, hvorimod den sydligste kiles synlighed mangler i bymidten.

Hornslets boligområder har udviklet sig omkring bymidten, hvorimod erhvervsområderne er placeret syd for byen med forbindelse til gennemfartsvejen Løgtenvej. Frem til 2008 oplevedes en efterspørgsel på erhvervsområder i Hornslets industrikvarter, men denne efterspørgsel er de seneste år stagneret. Der er igangsat lokalplanlægning af et nyt erhvervsområde ved Hornbjergvej.

Hornslets udbud af offentlig og privat service, et velfungerende foreningsliv m.m. afspejler, at der er tale om en af kommunens største byer.

Hornslet i fremtiden

Med etableringen af 1. etape af den nye letbane overgår driften fra halvtimesdrift til drift hver 15. minut, en udvikling der vil styrke Hornslet som bosætningsområde. Ifølge Danmarks Statistik har der i Hornslet by i 12 års perioden 2000 til 2012 været en vækst i antallet af indbyggere på 644 personer. I den kommende 12 års planperiode fra 2013-2025 forventes en tilsvarende befolkningstilvækst. Af boligrestrummeligheder eksisterer der i dag ca. 485 boliger. I følge rækkefølgebestemmelserne skal udviklingen ske indenfra og ud.

Hornslet begrænses i sin udvikling i flere retninger på grund af planmæssige og naturlige restriktioner i form af ubebyggelige lavbundsarealer, herregårdslandskab og israndslinie. Derfor ønsker byrådet, at der fremadrettet fokuseres på byfortætning. Et eksempel på en sådan byfortætning er omdannelsen af den stationsnære Varo/Stark-grund. Desuden ønsker byrådet at sikre færdigrenoveringen af bymidten.

En planlagt forbindelsesvej mellem Ågårdvej og Hornbjergvej har i den forrige Kommuneplan 2009 givet anledning til udlæg af perspektivområder. Disse perspektivområder fastholdes, og der udlægges desuden et nyt perspektivområde i den nordøstlige del af Hornslet og i forlængelse af Hornslethallens og børnehaven Mosegårdens arealer. I forbindelse med de eksisterende erhvervsgrunde i den sydlige del af Hornslet udlægges et nyt område til erhverv.

Byrådet ønsker desuden at arbejde for en vejforbindelse fra Løgtenvej, ført ned langs jernbanen, med tilslutning i en rundkørsel ved motorvejen mod Aarhus. Det vurderes, at en sådan vej vil forkorte rejsetiden mellem Hornslet og Aarhus. Se mere om mulige nye veje under kommuneplanens afsnit om infrastruktur.

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort som vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummelighed 2013

 

 

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk